Zákon 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje rozsah a podmienky úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Tento zákon tiež upravuje konania, v ktorých Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozhoduje vo veciach rozsahu a podmienok úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozsah úhrady liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok na základe verejného zdravotného poistenia sa stanovuje v zmysle § 3 zákona 363/2011 Z. z.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky, dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti zaradené v zozname kategorizovaných liekov, kategorizovaných dietetických potravín a kategorizovaných zdravotníckych pomôcok.

Aktuálne platné zoznamy na stránke MZ SR:

Lieky, dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál, ktoré nie sú zaradené v kategorizovaných zoznamoch, majú Ministerstvom zdravotníctva SR úradne určenú cenu.

Aktuálny zoznam

Generická preskripcia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje zoznam liečiv a k nim priradených liekov, ktoré podliehajú generickej preskripcii na základe prílohy č. 1 k zákonu č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

V prípade, ak má lekárnik pochybnosť o registrácii lieku, zdravotníckej pomôcky, vyhľadá si základné informácie na stránke ŠÚKL , zriadeného ministerstvom zdravotníctva.

Základné právne predpisy pre poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti

Dispenzarizácia pacienta

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje dispenzarizáciu, ošetrujúci lekár ho zaradí na dispenzarizáciu podľa osobitného predpisu (§ 8 ods. 11 zákona 576/2004 Z. z.). Údaj o zaradení pacienta na dispenzarizáciu aj o jeho vyradení z nej je ošetrujúci lekár povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke.

Podľa článku 2, bod 5 aktuálneho znenia metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania - dávku 799a uvedenú vo F-373. Táto povinnosť poskytovateľa je uvedená aj v bode 5. 6. Všeobecných zmluvných podmienok.

Nerozhoduje už o ich zaradení alebo nezaradení a neoznamuje túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi a pacientovi formou potvrdenia.

Prosíme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zaraďujú svojich pacientov na dispenzarizáciu, aby nám túto skutočnosť oznamovali výlučne prostredníctvom dávky 799a a nezasielali nám v súčasnosti už neplatné tlačivo Návrh na zaradenie poistenca do dispenzárnej starostlivosti.

Vyhláška MZ SR č. 127 z 2. 5. 2014

V máji 2014 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 127 z 2. 5. 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu.

Od nadobudnutia účinnosti uvedenej vyhlášky evidujeme len poistencov s chorobami, ktoré sú v nej uvedené.

Zoznam chorôb podliehajúcich dispenzarizácii a pravidlá dispenzárnej starostlivosti

Zoznam špecializovaných nemocníc a liečební

Názov
Mesto
Adresa
Národné rehabilitačné centrum Kováčová Slnečná 1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik (poskytnutie ZS na FBLR oddenelení) Kováčová  Slnečná 1
VITALITA, n.o., Lehnice (poskytnutie ZS na FBLR oddelení) Lehnice
Lehnice 113