Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

Aktualizované: 17. 01. 2018

O vrátenie peňazí za doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky nemusíte žiadať, urobíme to automaticky, ak patríte do skupiny poistencov, na ktorú sa zákon vzťahuje. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (v ktorom ste lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky zakúpili), ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako 3 eurá.
Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Čo je limit spoluúčasti?

Limit spoluúčasti (ochranný limit) stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vždy za jeden kalendárny štvrťrok. Po prekročení výšky limitu spoluúčasti vybraným skupinám poistencov zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky a to vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny, zdravotníckej pomôcky.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu spoluúčasti sa nezapočítavajú všetky lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok ale len tie, ktoré:

  • sú na lekársky predpis alebo lekársky poukaz (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“, zdravotnícke pomôcky ani dietetické potraviny),
  • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu spoluúčasti sa započíta cenu tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. To isté platí pre dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky určené na ich ochorenie. 

Ak si chcete preveriť, či sa váš liek započítava do limitu spoluúčasti, môžete tak urobiť na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky prepláca zdravotná poisťovňa?

Pri preplácaní liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva alebo lieky na portáli www.vyhodnelieky.sk. Tu okrem ceny, ktorú hradí poisťovňa, a vášho doplatku, nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek. 

Čítať celú odpoveď
Ktorým poistencom vracia zdravotná poisťovňa doplatky za lieky?

Po novom od 1.1.2018 zdravotné poisťovne vrátia nielen doplatky za lieky, ale aj za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky týmto poistencom: držiteľom preukazov ZŤP, invalidným a starobným dôchodcom bez ohľadu na výšku dôchodku) a deťom do dovŕšenia 6 rokov.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi liek zakúpený v zahraničí?

Poistencom preplácame lieky zakúpené v zahraničí a to do výšky úhrad za tieto lieky na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Ako postupujete pri posudzovaní a schváleni úhrady nekategorizovaného lieku?

Zdravotné poisťovne nepreplácajú lieky alebo zdravotnícke pomôcky či potraviny, ktoré nie sú zaradené do zoznamu liekov plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. O tom, ktoré lieky sú alebo nie sú v tomto zozname rozhoduje kategorizačná komisia (odborníci z rôznych oblastí zdravotníctva – lekári, zástupcovia MZ SR a zdravotných poisťovní ) a ich rozhodnutie zo zákona zdravotné poisťovne rešpektujú.

Čítať celú odpoveď
Urobil lekár chybu, ak mám interakciu?

Nemusí to byť vôbec tak. Lekár alebo lekári nemuseli vedieť o všetkých liekoch, ktoré užívate. Ďalšia možnosť je, že interakciu máte vedomú a želanú, lekár vám ju predpísal zámerne, pretože zhodnotil, že prínos takejto liečby je pre vás vyšší ako riziká. V takých prípadoch sa nemusíte obávať, zhruba 20 % interakcií je vedomých a želaných. Lekár o nich vie a liečbu má pod kontrolou.

Čítať celú odpoveď
Ohrozuje interakcia moje zdravie?

Lieková interakcia nie je automaticky niečo nebezpečné alebo škodlivé. Pod dohľadom lekára a pri správnom dávkovaní je v opodstatnených prípadoch užívanie liekov v interakcii možné, dokonca potrebné. A to vtedy, keď prínos pre liečbu je vyšší ako riziko vyplývajúce z interakcie.

Na druhej strane, interakcia, o ktorej lekári nevedia a je nežiaduca, môže ovplyvniť vaše zdravie - spôsobiť zdravotné ťažkosti alebo znížiť účinnosť liečby. Najzávažnejší stupeň interakcie sa volá kontraindikácia.

Ak vám vznikla interakcia alebo kontraindikovaná interakcia, prípadne máte takéto podozrenie, konzultujte to s lekárom.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak mám interakciu?

Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o tom. Najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie objektívne posúdiť, čo je pre vaše zdravie prospešné. Môže ísť aj o želanú interakciu - teda takú, o ktorej lekár vie, správne vám upravil dávkovanie a všetko je v poriadku.

Čítať celú odpoveď
Čo je to interakcia alebo kontraindikovaná interakcia?

Ak užívate viacero druhov liekov naraz, môžu sa navzájom ovplyvňovať a môže prísť k zmene účinku niektorého z nich. Buď sa oslabí, zosilní, alebo jednoducho začne pôsobiť inak. To má potom vplyv aj na vaše zdravie. Kontraindikovaná interakcia je najzávažnejší stupeň interakcie.

Nie každá interakcia alebo kontraindikovaná interakcia je pre vás nevhodná. Niektoré sú žiaduce, dokonca potrebné. Viac vám povie váš lekár.

Najlepší spôsob, ako byť informovaný o svojich interakciách a ako predchádzať tým neželaným, je naša bezplatná služba Bezpečné lieky dostupná v Elektronickej pobočke. Využívajte ju a konzultujte získané informácie s vaším lekárom.

Čítať celú odpoveď
Čo keď potrebujem liek neregistrovaný alebo nedostupný na Slovensku?

Keď potrebujete liek, ktorý nie je registrovaný na Slovensku, konať by mal váš lekár a vyžiadať si najprv povolenie od ministerstva zdravotníctva na mimoriadny dovoz. Ak ho dostane, príde na rad schvaľovanie našimi odborníkmi na základe žiadosti. Vypisuje a podáva ju lekár.

Ak je váš liek na Slovensku registrovaný, ale nie je dostupný, riešenie existuje. Distribučná firma ho môže objednať zo zahraničia a doviezť vám ho na Slovensko. Preverte si však vopred, či je tento liek u nás aj kategorizovaný a je oficiálne stanovené, ako ho prepláca zdravotná poisťovňa. Ak kategorizovaný nie je, je potrebné nás vopred požiadať o jeho úhradu.

Pozor, nemáme povinnosť preplatiť vám liek, ktorý ste si sám/sama kúpili v zahraničí.

Čítať celú odpoveď
Koľko budem doplácať za lieky?

Každý liek, ktorý je kategorizovaný Ministerstvom zdravotníctva, má určenú cenu, ktorú hradí zdravotná poisťovňa a čiastku, ktorú si dopláca sám pacient. Ich zoznam nájdete v kategorizačnom zozname ministerstva zdravotníctva alebo na internetovej stránke www.vyhodnelieky.sk. Tu nájdete informácie o tzv. generikách, čiže liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek, no sú lacnejšie. Líšiť sa môžu napríklad v pomocných látkach.

Čítať celú odpoveď
Prečo platím tak veľa za lieky?

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne aj pacientov.

Vyhnúť sa vysokým doplatkom za lieky sa dá tým, že sa budete vopred informovať o cene lieku a v prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár predpíše, resp. lekáreň vydá iný, lacnejší liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Takisto konzultujte s vaším lekárom, či musíte brať všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac liekov, tým vyššie náklady, ale aj vyššie riziká nežiadúcich účinkov a nebezpečných kombinácií liekov.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky pre mňa bezpečné?

. Všetky lieky podliehajú prísnej kontrole kvality, účinnosti a bezpečnosti. Pred vstupom na trh prechádzajú zložitým procesom testovania a schvaľovania.


Čítať celú odpoveď
Prečo majú niektoré lieky nižšiu cenu, ale rovnakú účinnú látku?

Vysvetlenie je jednoduché. Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prirodzene prejavujú aj na ich cene.

Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vynájdenie a výrobu nebol potrebný výskum ani vývoj. Majú však rovnaké účinné látky a sú rovnako bezpečné ako originálne lieky.

Čítať celú odpoveď
Čo je to generický liek?

Generické lieky majú rovnakú účinnú látku ako originálne lieky, vznikajú po uplynutí patentovej ochrany originálneho lieku. Generiká sú lacnejšie ako pôvodný originálny liek, pretože výrobca nemusí investovať do výskumu a vývoja.

Ich kvalita a bezpečnosť pre pacienta, rovnako ako účinky sa starostlivo overujú.

Nie je preto dôvod na obavy, že by lacnejší liek bol pre pacienta nevýhodnejší.


Čítať celú odpoveď
Čo je to originálny liek?

Na výrobu originálnych liekov sa používa novoobjavené liečivo. Ide teda o úplne nový liek. Každý nový liek je 20 rokov chránený patentom. V tomto období ho môže vyrábať len jedna firma.

Originálne lieky bývajú drahšie. A to preto, lebo výrobca do ich ceny započítava aj náklady na výskum a vývoj ďalších nových liekov.

Čítať celú odpoveď