Kritériá na uzatváranie zmlúv

Zdravotná poisťovňa DÔVERA zverejňuje kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Aktualizované: 01. 12. 2018

Ústavná zdravotná starostlivosť

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. decembra 2018:

Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Splnenie podmienok podľa:
  - všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne vybavenie
  - koncepcie medicínskych odborov
  - platné povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 7 ods. 2   zákona  č. 578/2004 Z. z.
25 %
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Parametre efektivity a kvality
Jednotnými ukazovateľmi sú:
dostupnosť, CMI (Case Mix Index), spokojnosť poistencov, komplexnosť poskytovanej starostlivosti, služby pre pacientov, dodatočné náklady, spádovosť, operovanosť, rehospitalizácie, prevzatia z iného zdravotníckeho zariadenia, preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia, plánované/akútne hospitalizácie, úmrtnosť, priemerná dĺžka hospitalizácie, točivosť
40%

Využívanie elektronických služieb (inovácií)
Využívanie služieb: eRecept, eZúčtovanie, eLAB, návrhy online
10%

Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 80 %.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 26. novembra 2018

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. decembra 2018:

Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.
20 %
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
20 %
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
20 %
Parametre efektivity a kvality
Jednotlivými ukazovateľmi sú:
náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, náklady na vyšetrenie SVaLZ, počet vyšetrení na unikátneho poistenca, kontrola predpísaných liekov elektronicky
20 %
Využívanie elektronických služieb (inovácií)
Využívanie: eRecept, eZúčtovanie, eLAb, návrhy online
10 %
Úväzky
Pracovný úväzok lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa je minimálne vo výške 0,8 lekárskeho miesta.

Prevoz materiálu BIO
Zabezpečenie prevozu biologického materiálu určeného na diagnostiku (pre pracoviská SVLZ). Toto kritérium  sa týka  SVLZ pracovísk,  ktoré zabezpečujú prevoz biologického materiálu určeného na diagnostiku

10 %


Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 75 %.

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

V Bratislave 26. novembra 2018

Súvisiace články

Ako funguje táto stránka a čo tu nájdete