• nie je zamestnanec (za ktorého platí zamestnávateľ)
  • nie je samostatne zárobkovo činná osoba (ktorý si platí poistné zo svojich príjmov z podnikania)
  • nie je poistencom štátu (za ktorého platí poistné štát - napr. študent, uchádzač o zamestnanie, dôchodca, osoba na materskej alebo rodičovskom príspevku a pod.)

Samoplatiteľ si musí sám platiť preddavok na poistné:

  • pravidelne mesačne
  • najmenej v povinnej minimálnej sume určenej zákonom (v roku 2021 je to suma 76,44 €)
  • do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac (napr. za september najneskôr do 8. októbra)

Ako samoplatiteľ sa poistenec prihlasuje na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného: