• nie je zamestnanec (a platí za neho zamestnávateľ),
  • nie je samostatne zárobkovo činná osoba (a platí si zo svojich príjmov z podnikania),
  • nie je poistencom štátu (a platí za neho štát - napr. preto, lebo je študent, uchádzač o zamestnanie, dôchodca, osoba na materskej alebo rodičovskom príspevku, a pod.).

Samoplatiteľ si musí sám platiť preddavok na poistné, a to:

  • pravidelne mesačne,
  • najmenej v povinnej minimálnej sume určenej zákonom (v roku 2021 je to suma 76,44 €)
  • do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac (napr. za september najneskôr do 8. októbra).

Ako samoplatiteľ sa poistenec prihlasuje na tlačive „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného", ktoré: