Kontrola platiteľov poistného

Zdravotné poisťovne majú zodpovednosť nielen zaplatiť za účty od lekárov, ale aj kontrolovať efektívne a účelné vynakladanie financií v systéme.

Upomienky na neuhradené preddavky sme zasielali pravidelne každý mesiac. V roku 2011 sme odoslali 225 tis. upomienok na sumu 37,8 mil. €. Nárok na neuhradené poistné obdobia rokov 2009 až 2011 sme si uplatnili vydaním 47 tis. výkazov nedoplatkov na sumu 21,7 mil. €. V rámci aktívnej spolupráce so štyrmi exekútorskými úradmi sme podali 19 tis. návrhov na vykonanie exekúcie na sumu 12,7 mil. €.

Ročné zúčtovanie

Významnú súčasť kontrolnej činnosti predstavovala kontrola ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Počet ročných zúčtovaní 154 000
z toho za rok 2010 9000
z toho za rok 2011 145 000
Elektronicky podané ročné zúčtovania 16 000
Suma preplatkov 3,7 mil. eur
Suma nedoplatkov 15,8 mil. eur
Počet žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom 6 000
Počet žiadostí o splátkový kalendár 8 000

Kontrola poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V roku 2011 poisťovňa vykonala spolu dvetisíc externých revíznych kontrol. Realizovali sa priamo u konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Interné kontroly vykonávali odborníci zdravotnej poisťovne s podporou informačného systému pri každom spracovaní dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Finančný prínos externých aj interných kontrol predstavoval v roku 2011 sumu 26 mil. €.

Revízni lekári a revízni farmaceuti posúdili v roku 2011 takmer 40 tisíc návrhov na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok. Pri tejto činnosti neschválili úhrady vo výške 2 mil. €.