Súvaha

V tabuľke uvádzame porovnanie štruktúry majetku Dôvery v roku 2011 s rokom 2010.

Štruktúra majetku


12. 2011 (netto, tis. €) 12.2010 (netto,tis.€) Prírastok/úbytok Relatívna zmena
Nehmotný majetok 474 136 494 182 -20 046 -4%
Finančné umiestnenie 4 504 5 367 -863 -16%
Pohľadávky 164 003 145 216 18 787 13%
Ostatné aktíva 69 141 54 214 14 927 28%
Účty časového rozlíšenia 7 386 8 003 -617 -8%
Majetok spolu 719 170 706 982 12 188 2%

Porovnanie zdrojov Dôvery z pohľadu rokov 2011 a 2010


12. 2011 (tis. €) 12.2010 (tis.€)
Prírastok/úbytok Relatívna zmena
Vlastné imanie 124 132 84 854 39 278 46%
Technické rezervy 99 156 110 339 -11 183 -10%
Ostatné rezervy 993 988 5 1%
Záväzky 494 832 510 791 -15 959 -3%
Účty časového rozlíšenia 57 10 47 470%
Vlastné imanie a záväzky spolu    
719 170
706 982
12 188
2%

Výkaz ziskov a strát

Zdravotná poisťovňa dosiahla v roku 2011 predpis poistného v hrubej výške 977,0 mil. €. Súčasťou predpísaného poistného sú aj odhady na ročné zúčtovanie poistného na rok 2011 vrátane ročného zúčtovania so štátom.

Náklady na zdravotnú starostlivosť

Dosiahli v roku 2011 celkovo 776,0 mil. €, pričom náklady na poistné plnenia boli 784,3 mil. € a zmena stavu technickej rezervy predstavovala -8,3 mil. €. Popri zmene štruktúry poistného kmeňa si možno tento fakt vysvetliť aj rastom dopytu po zdravotnej starostlivosti a pokračujúci intenzívny tlak poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

Štruktúra nákladov

Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavovali najvyšší podiel lieky. Druhou najvýznamnejšou položkou boli hospitalizácie v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, pomôcky a dietetické potraviny.

Ostatné technické náklady

V sume 171,7 mil. € tvorili predovšetkým náklady na prerozdeľovanie, opravné položky k pohľadávkam, príspevky na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí.

Prevádzkové náklady

Dosiahli spolu výšku 26,5 mil. €, pričom sme nevyčerpali zákonom stanovený limit (úspora 24%).

Zisk poisťovne za rok 2011

Zisk po zdanení predstavoval 39,3 mil. €. Celý zisk sme odložili do rezervného fondu. Pre zaujímavosť, je to suma, ktorú zaplatíme lekárom a nemocniciam za dva týždne.