Informácie o prihláške do zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môže poistenec zmeniť len raz ročne. Prihlášku do vybranej poisťovne možno podať najneskôr do 30. septembra. Poistencom vybranej poisťovne sa stane k 1. januáru nasledujúceho roka.

Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne

 • Ak poistenec zmení po podaní prihlášky zamestnávateľa, teda ak sa zmení jeho platiteľ poistného, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni nového platiteľa poistného najneskôr do 8. januára.
 • Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 dní. Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný oznámiť zmenu každému z nich.

Prihláška na verejné zdravotné poistenie

 • Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni.
 • Poistenec je povinný podať prihlášku do 8 dní odo dňa, v ktorom sa naplnili podmienky pre vznik verejného zdravotného poistenia.

Kto podáva prihlášku za poistenca

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, podáva prihlášku jeho zákonný zástupca.

Za fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak nie je zdravotne poistená, podáva prihlášku ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Za fyzickú osobu vo výkone detencie, ak nie je zdravotne poistená, je povinný podať prihlášku detenčný ústav.

Za maloletého poistenca

 • zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom

Ako vyplniť prihlášku

 • online cez elektronický formulár
 • osobne v jednej z našich pobočiek
 • písomne a následne doručiť poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Odmietnutie prihlášky zdravotnou poisťovňou

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky poistenca

 • ak neobsahuje všetky povinné údaje
 • ak bola podaná osobne, ale nie v kamennej pobočke poisťovne
 • ak k prihláške podanej elektronicky nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu (občianskeho preukazu, cestovného pasu, povolenia na pobyt) a ani nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • ak k prihláške posielanej poštou nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu (občianskeho preukazu, cestovného pasu, povolenia na pobyt) alebo úradne overený podpis poistenca

Späťvzatie prihlášky

Poistenec má právo vziať späť podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie je potrebné doručiť do zdravotnej poisťovne najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Preukaz poistenca

Preukaz poistenca vydávame poistencom, ktorí nemajú vydaný doklad totožnosti s čipom alebo Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Preukaz poistenca vydávame bezplatne. Najrýchlejšie ho možno získať cez elektronickú pobočku.