Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobný údaj je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. "Priamo" znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; "nepriamo" znamenápomocou kombinácie ďalších informácií.

Aké osobné údaje spracúvame?

Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame, patria najmä:

 • meno a priezvisko,
 • titul,
 • podpis,
 • pohlavie,
 • adresa bydliska,
 • emailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • bankové spojenie,
 • dátum narodenia či rodné číslo,
 • údaje z dokladov totožnosti.

V prípade uchádzačov o zamestnanie to môžu byť aj údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, motivačnom liste a jeho prílohách.

Ako zdravotná poisťovňa súčasne spracúvame aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorými sú údaje o zdraví, najmä pre účely uhrádzania nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo refundácie nákladov, ktoré za seba poistenci uhradili sami.

Spracúvame osobné údaje, ktorých spracovanie nám určujú osobitné predpisy (najmä zákon o zdravotných poisťovniach, o zdravotnom poistení, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o účtovníctve, o sociálnom poistení, daňové predpisy, kedy spracúvame aj údaje o vašom príjme, z daňových priznaní, vyplývajúce z odvodových povinností) alebo vaše kontaktné údaje, ktoré využívame na poradenstvo, komunikáciu s vami alebo na účely aktívneho oslovovania s prieskumom, ponukou našich služieb alebo služieb našich zmluvných partnerov.

Kto je prevádzkovateľom? Kto je osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov?

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov.

V prípade vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je prevádzkovateľom:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera“, „my“, „nás“, „naše“).

Dôvera má menovanú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, na kontaktné údaje uvedené v časti „Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv“ .

Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame vaše osobné údaje?

1.Vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Je to naša hlavná činnosť a oprávnenie na spracúvanie vašich osobných údajov nám vyplýva priamo z osobitných zákonov (najmä zákona č. 576/2004 Z. z., 577/2004 Z.
z., 578/2004 Z. z., 579/2004 Z. z., 580/2004 Z. z., č. 581/2004 Z. z., 153/2013 Z. z., 362/2011 Z. z., 363/2011 Z. z., 355/2007 Z. z. v platnom znení).

V mnohých prípadoch vám alebo iným subjektom priamo zákon ukladá povinnosť nám oznamovať osobné údaje, aby sme mohli riadne vykonávať verejné zdravotné
poistenie.

Ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti , spracúvame vaše osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov (vrátane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov); ak ste nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti , na základe toho, že nám to ukladá zákon.

Ak ste aj platiteľom poistného (napr. zamestnávateľom), rovnako z dôvodu zákonnej povinnosti spracúvame aj osobné údaje o platiteľoch poistného ako aj o zamestnancoch, za ktorých sa platí poistné.

V rámci vykonávania verejného zdravotného poistenia spracúvame aj osobné údaje zákonných zástupcov, splnomocnených zástupcov, osôb oprávnených konať v mene právnických osôb, povinných pri uplatňovaní regresov či nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Digitálny covid preukaz EÚ sprístupňuje Dôvera ako prevádzkovateľ na základe zákonom uloženej povinnosti pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia, v súlade s Dohodou o integračnom zámere . V prípade nesprávnych údajov kontaktujte prosím Národné centrum zdravotníckych informácií.

2. Bezpečné a kvalitné poskytnutie najmä neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Osobné údaje pre tento účel spracúvame s vašim súhlasom alebo ako ochranu vašich životných záujmov, ak nie ste schopní udeliť súhlas. Vybrané údaje o vašom zdravotnom stave sprístupňujeme záchranných zdravotným službám (účel BL112), aby vám mohli poskytnúť bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

3. Poskytovanie kvalitnej a účelnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov prostredníctvom našej spolupráce so zapojenými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci projektu Dôvera pomáha

Osobné údaje pre tento účel spracúvame s vašim súhlasom. Bez vášho súhlasu nie je možné zúčastňovať sa tohto programu, nakoľko spracovanie osobných údajov zapojenými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je nevyhnutným predpokladom fungovania celého programu.

4. Pre účely skvalitňovania našich služieb ako aj dokumentáciu plnenia vašich oznamovacích povinností a komunikácie s vami pre účel vykonávania verejného zdravotného poistenia vykonávaného na základe osobitných právnych predpisov zaznamenávame hovory (spracúvame hlasové záznamy) v prípade, ak nás kontaktujete
na našom Call centre.

5. Pre účely podávania, prijímania, evidencie, vybavovania a kontrolu sťažností podnetov a žiadostí podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov spracúvame okrem identifikačných údajov aj samotný obsah podania a údaje v ňom uvedené.

6. Pre účely vybavovania a evidencie podnetov o protispoločenskej činnosti , ako i plnenie ďalších povinností v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúvame okrem identifikačných údajov aj samotný obsah podania a údaje v ňom uvedené.

7. Pre účely vykonávania vnútornej kontroly (§ 3 zákona o zdravotných poisťovniach) a vnútorného auditu spracúvame okrem identifikačných údajov aj samotný obsah podania a údaje v ňom uvedené.

8. Pre účel evidencie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenia - Nakoľko sme povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme povinní vykonať identifikáciu klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a za tým účelom sme povinní aj kopírovať úradné doklady (najmä preukaz totožnosti).

9.Pre účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a prác vykonávaných mimo pracovný pomer a z toho vyplývajúce vedenie personálnej a mzdovej agendy spoločnosti vrátane predzmluvných vzťahov. Tieto údaje spracúvame na základe osobitných zákonov, najmä Zákonníka práce alebo s vašim súhlasom, pokiaľ ste uchádzačom o zamestnanie.

10. Plnenie práv a povinností v súvislosti s vedením obchodnej spoločnosti v rámci agendy týkajúcej sa spracovania osobných údajov členov orgánov obchodnej spoločnosti a osôb v priamej riadiacej pôsobnosti. Tieto údaje spracúvame na základe osobitných zákonov, najmä Obchodného zákonníka, zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení a Zákonníka práce.

11. Pre účel vedenia právnej agendy a súdnych sporov

Na základe osobitných právnych predpisov spracúvame vaše osobné údaje pre účely aktívnych súdnych sporov, pasívnych súdnych sporov, správnych konaní a exekúcií.

12. S plnením určených zákonných povinností je neoddeliteľne spojené aj vedenie agendy účtovníctva

V zmysle zákona o účtovníctve či iných súvisiacich zákonov spracúvame osobné údaje aj pre tento účel.

13. Pokiaľ ste našim zmluvným dodávateľom, ste fyzickou osobou alebo vo vašom mene komunikujeme s vašimi poverenými osobami , spracúvame vaše alebo ich osobné údaje na účely plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov a prípadného uplatnenia a vymáhania našich pohľadávok voči vám.

14. Pre účely priameho marketingu (zasielanie pravidelného newslettera alebo občasné e-maily o službách a produktoch Dôvery a zasielanie informácií súvisiacich s našou činnosťou, našou propagáciou a zasielaní informácií o našich zmluvných partneroch).

Ak sa zúčastňujete súťaží , ktoré vyhlasujeme, žiadate nás o grant a my posudzujeme vašu žiadosť, beháte a chcete od nás dostávať newsletter pre bežcov, darujete krv a chcete od nás dostávať newsletter pre darcov krvi, či pre účel spracovania a zverejnenia vašich osobných údajov na našej webovej stránke alebo časopise (ak ste výherca v súťaži alebo sme vás podporili grantom), osobné údaje pre tento účel spracúvame:

 • na základe vášho súhlasu alebo
 • na základe nášho oprávneného záujmu v prípade priameho marketingu, za splnenia určených podmienok.

15. Pokiaľ sú vaše osobné údaje súčasťou registratúrnych záznamov (dokumentov listinných alebo elektronických), spracúvame ich v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Aj vyradenie, likvidácia alebo archivácia týchto dokumentov sa spravuje plne týmto zákonom.

16. Pre účely zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovanie kriminality a narušenia bezpečnosti, ochrany majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a riadenie fyzického prístupu v rámci budovy a interných priestorov pracovísk Dôvery, máme oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje z kamerových záznamov alebo z monitorovania pohybu po našich priestoroch.

17. Pre účely zabezpečenia bezpečnosti a funkčnosti informačných systémov (IS ), infraštruktúry a webových služieb, chatbotov a mobilnej aplikácie a pre vývoj, testovanie a prevádzku IS, infraštruktúry a webových služieb, chatbotov a mobilnej aplikácie a zadávanie a riešenie servisných hlásení, spracúvame vaše osobné údaje na základe zákona, najmä Zákona o kybernetickej bezpečnosti a Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe alebo máme na spracovanie oprávnený záujem.

18. Cookies a analytické nástroje

Ak navštívite našu webovú stránku, môže dôjsť (podľa nastavení vášho internetového prehliadača) k uloženiu takzvaného súboru cookie vo vašom zariadení. Cookies spracúvame vždy s vašim súhlasom. Podrobné informácie o spracúvaní cookies nájdete na tejto adrese – Cookies.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité pre personalizované prehliadanie webu.

Pri návšteve našej webovej stránky alebo našich profilov na sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov pre štatistické a analytické účely (Facebook, Instagram, Google). Tieto údaje používame pre personalizáciu obsahu webových stránok a obsahu na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Tieto údaje spracúvame na základe vášho súhlasu – ak ste nám ho dali pri návšteve našej webovej stránke v súvislosti s cookies.

Facebook

Zaznamenáva pri návšteve nášho profilu okrem iného vašu IP adresu a ďalšie informácie a ukladá vo vašom zariadení cookies. Na základe takto zbieraných informácií nám Facebook poskytuje štatistické informácie o používaní firemného profilu a ďalšie súvisiace služby.

Pri spracúvaní údajov firemného profilu na štatistické účely vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia podľa článku 26 Nariadenia . Základné body dohody spoločných prevádzkovateľov sú dostupné v Dodatku prevádzkovateľa .

Facebook spracúva v našom mene osobné údaje používateľov s cieľom merať výkonnosť a dosah našich komunikačných kampaní. Poskytuje nám agregovaný (anonymizovaný) prehľad používateľov, ktorí interagujú s našim komunikačným a marketingovým obsahom prostredníctvom osobných profilov používateľov zriadených na Facebooku.

V takýchto prípadoch je Facebook našim sprostredkovateľom.

Vaše osobné údaje:

 • spracúva podľa Podmienok spracúvania údajov
 • chráni podľa Podmienok zabezpečenia údajov.

Zodpovednú osobu Facebooku v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov môžete kontaktovať na tejto adrese: Kontaktujte zodpovednú osobu (DPO) | Facebook.

Na našej webovej stránke www.dovera.sk používame technológiu Facebook pixel . Súhlas na použitie tejto technológie nám dávate pri návšteve našej stránky v rámci prispôsobiteľného výberu v našej cookies lište v časti „Súbory cookies pre cieľové zameranie“.

Google Analytics

Google Analytics (GA) je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Táto služba poskytuje agregované anonymné štatistiky týkajúce sa návštevníkov našich webových stránok. Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google Analytics použiť na zobrazenie relevantnejších reklám vo vlastníctvach Google a na webe, ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami.

Hotjar

Na našich stránkach využívame nástroj pre sledovanie a vyhodnocovanie správania sa používateľov Hotjar.

Na používanie analytických cookies nám dávate súhlas pri návšteve našej webovej stránky. Súbory cookie je možné použiť na tvorbu analytických a štatistických reportov o používaní webových stránok a profilových účtov na sociálnych sieťach bez identifikácie konkrétnych návštevníkov.

19. Sociálne siete

Facebook a Instagram

Dôvera má na sociálnej sieti Facebook a Instagram zriadený svoj firemný profil. V sekcii „O nás“ na sociálnej sieti Facebook nájdete odkaz na stránku Dôvery a na tieto informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v rámci prevádzkovania tohto firemného profilu.

Ak s nami interagujete na sociálnych sieťach, oboznámte sa s podmienkami ochrany súkromia prevádzkovateľov jednotlivých platforiem sociálnych sietí.

Nad rámec spracúvania osobných údajov cez naše profily na sociálnych sieťach dochádza aj k spracúvaniu vašich osobných údajov priamo prevádzkovateľmi sociálnych sietí.

Nad týmto spracúvaním nemáme žiadnu kontrolu a práva dotknutej osoby, ktoré máte v dôsledku využívania týchto sociálnych sietí, si musíte uplatňovať priamo u týchto prevádzkovateľov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete nižšie na príslušných sociálnych sieťach.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sociálnou sieťou Facebook nájdete tu: Zásady použávania údajov Facebookom

Informácie o spracúvaní osobných údajov sociálnou sieťou Instagram nájdete tu: Zásady používania údajov Instagramom

Na firemnom profile Facebook a Instagram vykonáva Dôvera nasledujúce aktivity:

a/ priamy marketing, propagácia, zvyšovanie povedomia o Dôvere, jej značke, službách alebo výhodách - publikovanie vlastného obsahu Dôvery (zasahuje používateľov Facebooku a dochádza k zbieraniu statusov na pozadí priamo na Facebooku);

b/ komunikácia s používateľmi alebo návštevníkmi firemného profilu, komentáre alebo komunikácia cez Messenger (dochádza k archivácii komunikácie priamo na
Facebooku); v prípade Instagramu prebieha komunikácia cez Direct;

c/ organizovanie a vyhodnocovanie súťaží (okrem predošlých bodov sa súťaže ošetrujú súťažnými podmienkami, ktoré obsahujú vždy informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov);

d/ sledovanie a vyhodnocovanie štatistík, sledovanie zásahu a interakcie (agregované štatistické údaje sledujeme a vyhodnocujeme, nevieme však z nich konkretizovať používateľov – anonymné štatistické údaje o používateľoch);

e/ platená podpora Facebook obsahu, prípadne podpora nepublikovaného obsahu (pri cielení však nevieme konkretizovať používateľov);

f/ zbieranie osobných údajov pomocou formátu Lead Ads (zber osobných údajov a identifikácia používateľov alebo návštevníkov firemného profilu, aktuálne zbierame v rozsahu meno a priezvisko, telefón, e-mail, bydlisko), súčasťou je aj súhlas na spracovanie takto zbieraných údajov;

g/ informovanie o pracovných ponukách (hľadanie nových zamestnancov).

Dôvera má zriadený profil na sociálnej sieti YouTube.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu: Centrum bezpečnosti Google – Vaše zabezpečenie na internete

Dôvera má zriadený profil na sociálnej sieti LinkedIn.
LinkedIn používa reklamné cookies, ktorých nastavenie môžete zmeniť tu: Ads unsubscribe

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov na sociálnej sieti LinkedIn nájdete tu: LinkedIn Privacy Policy

20. Mobilná aplikácia

Dôvera prevádzkuje pre svojich poistencov mobilnú aplikáciu. Je dostupná v mobilných zariadeniach s operačnými systémami iOS a Android. V mobilnej aplikácii môžete nájsť znenie týchto informácií o spracúvaní osobných údajov. Na osobné údaje spracúvané v mobilnej aplikácii sa plne vzťahujú účely spracovania osobných údajov uvedené vyššie v tejto časti. Podobne je to aj s právnymi základmi spracovania a právami dotknutých osôb.

V mobilnej aplikácii si môžete vygenerovať a vo vašom mobilnom zariadení uložiť Digitálny covid preukaz EÚ. Ako uvádzame vyššie, v rámci účelu vykonávanie verejného zdravotného poistenia, za správnosť údajov zodpovedá Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré tieto preukazy prevádzkovateľovi na žiadosť poistenca sprístupňuje. Takto vygenerovaný a vo vašom zariadení uložený preukaz je prístupný len vám. Prevádzkovateľ nemá k tomuto preukazu prístup.

Okrem vyššie uvedených informácií:

a/ mobilná aplikácia po prihlásení umožňuje nájsť na mape najbližšiu lekáreň. V prípade takejto požiadavky vás vaše mobilné zariadenie vyzve, aby ste povolili sledovanie vašej polohy. Prevádzkovateľ však nemá k týmto údajom prístup, nespracúva vašu polohu. Vaša poloha sa spracúva výlučne vo vašom mobilnom zariadení.

b/ mobilná aplikácia umožňuje, aby ste si cez funkcionality kamera vo vašom mobilnom zariadení vyhotovili vašu fotografiu vo svojom profile. Túto fotografiu však nespracúva prevádzkovateľ (neprenáša sa do jeho informačných systémov) a je uložená výlučne vo vašom mobilnom zariadení.

c/ mobilná aplikácia tiež umožňuje, aby ste si cez funkcionalitu kamera vo vašom mobilnom zariadení vyhotovili fotografiu dokladov pre účely uplatnenia benefitov pre poistencov (napríklad benefit Zdravé zuby). Bez povolenia funkcionality kamera vám nedovolí vaše mobilné zariadenie tieto doklady odfotiť. V takom prípade ich budete môcť zaslať prevádzkovateľovi iným spôsobom. Doklady o absolvovaní ošetrenia alebo o úhrade sú povinnými prílohami žiadosti pri uplatnení benefitu. Údaje zo žiadosti a príloh spracúva prevádzkovateľ na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.

d/ podobne ako pri funkcionalite kamera, pri nahrávaní dokumentov vás môže mobilná aplikácia vyzvať na súhlas s naskenovaním QR kódu a vyzve vás, aby ste to vášmu mobilnému zariadeniu povolili. Podobne, ako uvádzame vyššie, toto schválenie vyžaduje vaše mobilné zariadenie. Ak funkcionalitu nepovolíte, budete môcť dokumenty nahrať a pripojiť k žiadosti iným spôsobom.

e/ zber údaju "jednoznačný token zariadenia" pre zabezpečenie posielania push notifikácií.

f/ zber údajov o verzii operačného systému zariadenia a údajov o verzii nainštalovanej aplikácie pre potreby diagnostiky a riešenia chýb aplikácie.

Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Našim oprávneným záujmom je spracovanie vašich osobných údajov v rámci spracúvania:

 • hlasových záznamov,
 • kamerových záznamov,
 • záznamov z monitorovania prístupov do a v našich priestoroch,
 • agendy súdnych sporov a právnej agendy,
 • agendy vnútorného auditu,
 • priameho marketingu pri splnení určených podmienok,
 • prieskumov spokojnosti a prevádzky profilových stránok na sociálnych sieťach,
 • a zverejňovania údajov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v rámci Mapy zdravotníctva,
 • zverejňovania údajov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a/alebo platiteľoch poistného pri registrácii do elektronických služieb Prevádzkovateľa na overenie totožnosti prihlasovanej osoby,
 • a zberu údaju "jednoznačný token zariadenia" pre zabezpečenie posielania push notifikácií pri využívaní mobilnej aplikácie,
 • zberu údajov o verzii operačného systému zariadenia a údajov o verzii nainštalovanej aplikácie pre potreby diagnostiky a riešenia chýb aplikácie pri využívaní mobilnej aplikácie.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Všetci naši zmluvní partneri, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene (sprostredkovatelia). Tu nájdete ich zoznam.

Príjemcami sú však aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, platitelia verejného zdravotného poistenia, iné zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, zmluvní partneri, ktorí nám pomáhajú pre vás robiť motivačný program, exekútori, Finančná správa (daňové úrady), dôchodcovské správcovské spoločnosti, audítori, štátny archív, orgány činné v trestnom konaní, súdy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, Ministerstvá zdravotníctva a financií, Protimonopolný úrad.

Príjemcom sú aj prevádzkovatelia sociálnych sietí v prípade, ak sú spoločným prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.

Odovzdávame vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo krajín EÚ)?

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) obmedzujeme, ak to nie je nevyhnutné pre plnenie zmlúv s vybranými partnermi, ktorí môžu mať sídlo a/alebo dátové centra v USA alebo v iných tretích krajinách.

Prenos osobných údajov mimo EÚ alebo EHP do USA uskutočňujeme v zmysle požiadaviek Nariadenia, pričom na prenos údajov sa vzťahujú štandardné zmluvné doložky EÚ pre prenos osobných údajov, ktoré naši sprostredkovatelia zohľadňujú ako prílohy svojich zmlúv a podmienok používania ich služieb.

Štandardné zmluvné doložky sú dostupné na tejto adrese: Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov.

Pri vašej interakcii s elektronickými komunikačnými kanálmi, ktoré využívame tak môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín predovšetkým
v rámci využívania analytických a štatistických služieb prevádzkovateľov sociálnych sietí, na ktorých máme zriadený firemný profil.

Niektoré vybrané a zmluvou určené osobné údaje posielame do USA v rámci kvartálnej fakturácie za zamestnancov U.S. Steel Košice. (čl. 49 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame tak dlho, ako nám stanovujú osobitné zákony (najmä § 16 ods. 7 zákona o zdravotných poisťovniach) alebo ako dlho sú určené v našom registratúrnom pláne.

Pokiaľ nám dávate súhlas, spracúvame ich tak dlho, ako je uvedené v udeľovanom súhlase. Vždy ich spracúvame len pokiaľ trvá účel ich spracovania. Pokiaľ máme s vami uzavretú zmluvu, spracúvame ich tak dlho ako trvá zmluva, prípadne dlhšie, ak si zo zmluvy uplatňujeme právne nároky napríklad súdnou cestou.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu.

Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré súnna spracovaní vašich osobných údajov založené.

Právo na opravu

V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov, u nás spracovávaných, máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Snažíme sa priebežne osobné údaje aktualizovať a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.

V niektorých prípadoch, keď získavame osobné údaje od iných subjektov a nemáme v správe, nemáme vplyv na ich správnosť a aktuálnosť (napr. ak ste si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom verejnej správy alebo registrom, ak vám ju stanovuje zákon a na základe zákona nám tento subjekt údaje automaticky posiela, pretože sa tieto údaje považujú za referenčné údaje).

Právo na obmedzenie spracovania

Spracovanie vašich údajov môžeme obmedziť, ak:

a/ spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie presnosti;

b/ je spracovanie osobných údajov neoprávnené a vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania;

c/ osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo

d/ vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo my overujeme oprávnenosť vašej požiadavky.

Právo na prístup

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od vás –prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili, či o vašich právach s nimi spojenými.

Pre podanie žiadosti môžete využiť kontaktné údaje uvedené v časti „Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv“.

Potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje vám zašleme prednostne elektronicky alebo poštou.

Sme povinní poskytnúť vám aj osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak to požadujete. Osobné údaje z dôvodu ich ochrany a bezpečnosti poskytujeme ich uložením v elektronickej pobočke, odoslaním poštou doporučene do vlastných rúk alebo osobným odovzdaním v sídle zdravotnej poisťovne alebo na vami zvolenej pobočke, kde vám vaše osobné údaje budú v závislosti od rozsahu odovzdané oproti vášmu podpisu, po overení vašej totožnosti, prednostne na nosiči údajov.

Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za spracovanie vašej žiadosti. Uvedené sa týka najmä neadekvátnych a často opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré vyžadujú neprimerané administratívne úsilie. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov – CD, USB kľúč).

Právo na prenosnosť

Na vašu žiadosť vám odovzdáme všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme ich inému, vami označenému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe zákona, napríklad na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.

Právo na výmaz

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

b/ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy
prevažujúce nad vašimi;

c/ je spracovanie založené na vašom súhlase, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

d/ boli osobné údaje spracovávané nezákonne;

e/ ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;

f/ zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;

a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

Práva spojené s automatizovaným spracovaním (vrátane profilovania)

V súvislosti so spracovaním automatizovanými postupmi máte právo nás kedykoľvek požiadať o ľudský zásah týkajúci sa spracovania vašich osobných údajov, tj. aby náš poverený zamestnanec preskúmal spracovanie uskutočnené automatizovanými prostriedkami. Súčasne môžete kedykoľvek vyjadriť svoj názor na tento postup a kedykoľvek sa proti nemu ohradiť.

Právo podať sťažnosť

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu.

Obmedzenie spracovania vašej žiadosti

V určitých situáciách vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje a to najmä kvôli osobitným zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. ak sú v jednom dokumente údaje aj iných osôb). Ak odmietneme vašu žiadosť o prístup, oznámime vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia

Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. V
takýchto prípadoch, keď vás nedokážeme identifikovať ako dotknutú osobu, nie sme schopní vyhovieť vašej žiadosti, pokiaľ nám neposkytnete ďalšie
informácie umožňujúce vašu identifikáciu.

Tiež vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti. O dôvodoch nemožnosti vybaviť vašu žiadosť vás budeme informovať.

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv

Obráťte sa na našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:

Písomne

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

E-mailom

[email protected] alebo cez Elektronickú pobočku

Používame pri spracovaní osobných údajov automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Pri spracovaní osobných údajov profilujeme platiteľov verejného zdravotného poistenia najmä podľa ich platobnej disciplíny, podľa kategórie platiteľa
poistného a využívame ho na zaradenie platiteľa poistného do skupiny pre vykonanie ročného zúčtovania poistného v súlade s osobitnými predpismi alebo pre zasielanie adresných správ týkajúcich sa upomínania alebo vymáhania poistného.

Profilovanie využívame aj v prípade priameho marketingu na cielené kampane a zasielanie notifikácií.

Profilovanie využívame aj v prípade našich bezpečných liekov online, zobrazovania liekových interakcií na cielenú komunikáciu s poistencami.

Nepoužívame výhradné automatizované rozhodovanie. V niektorých prípadoch (napr. schvaľovanie kúpeľnej liečby) vyhodnocuje Vašu žiadosť informačný systém. V prípade, ak niektoré náležitosti návrhu nie sú v poriadku, žiadosť vždy posudzuje revízny lekár.

Zdroje osobných údajov

V niektorých prípadoch nezískavame osobné údaje priamo od vás, ale na základe právnych predpisov, zmlúv alebo vašich súhlasov, nám môžu prichádzať vaše osobné údaje aj od iných subjektov.
Zdrojom týchto osobných údajov pre nás sú najmä:

 • Vaši zamestnávatelia,
 • Ministerstvo vnútra SR, ktoré má v správe príslušné registre, najmä register obyvateľov,
 • Ostatné zdravotné poisťovne na Slovensku, ale aj v iných členských štátoch, prípadne styčné orgány iných členských štátov, pokiaľ ide o vecné dávky poskytované našim poistencom alebo poistencom z iných členských štátov na Slovensku,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Finančná správa SR,
 • Ministerstvo školstva SR,
 • Sociálna poisťovňa,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Ministerstvo obrany SR,
 • Živnostenské úrady,
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže,
 • Centrálna správa referenčných údajov (IS CSRÚ),
 • Register právnických osôb,
 • Obchodný vestník,
 • Samosprávne kraje,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Verejne dostupné registre,
 • Orgány činné v trestnom konaní,
 • Súdy,
 • Iní prevádzkovatelia, ktorým udelíte súhlas, napr. organizátori behov, Červený kríž, Nadácia pre deti Slovenska.

Zmeny týchto informácií

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto informácie. Z tohto dôvodu vám odporúčame priebežne sledovať tieto údaje. Aktualizáciu znenia vidíte podľa dátumu poslednej aktualizácie.

V Bratislave, 01.06.2023