Absolvent vysokej školy

Vysokoškoláci sú poistencami štátu - zdravotné poistenie za nich platí štát. Za poistenca štátu sa považuje vysokoškolák do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky, dňom zanechania štúdia, dňom vylúčenia zo štúdia, resp. dňom zrušenia študijného programu. Štúdium – dátumy vzniku a zániku – nám oznamuje elektronickou dávkou Ministerstvo školstva SR.

Pozor, status študenta ako poistenca štátu je obmedzený aj vekom.

 • Poistencom štátu je študent denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (titul Ing., MUDr., Mgr. A pod.), najdlhšie však do veku 26 rokov.
 • Študent denného štúdia, ktorý ešte nedosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, môže byť poistencom štátu do dovŕšenia 30 rokov.

Som nezamestnaný

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak sa prihlásite na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie , zdravotnú poisťovňu kontaktovať nemusíte. Oznámenie dostaneme v elektronickej dávke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ak budete dobrovoľne nezamestnaný – neprihlásite sa na úrade práce, nezamestnáte sa, nezačnete podnikať —dajte nám o tom vedieť. Lehota na prihlásenie samoplatiteľa je do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca po mesiaci, keď došlo k ukončeniu štúdia (napr. ak zložíte záverečnú skúšku 25. mája, ako samoplatiteľ sa musíte prihlásiť najneskôr do 8. júna so vznikom samoplatiteľa od 25. mája) .

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Prerušujem štúdium

Čo nám treba oznámiť?

Ak prerušíte štúdium z iných ako zdravotných dôvodov, dajte o tom vedieť zdravotnej poisťovni.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Zamestnal som sa

Čo nám treba oznámiť?

Ak sa po ukončení vysokej školy zamestnáte, zdravotnú poisťovňu kontaktovať nemusíte. Na zdravotné poistenie vás prihlási zamestnávateľ.

Idem podnikať (SZČO)

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak si zakladáte živnosť , zdravotnej poisťovni to oznamovať nemusíte.
 • Ak začínate podnikať inou formou ako na živnosť - napríklad ako tlmočník, autor, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, daňový poradca - dajte o tom vedieť zdravotnej poisťovni.

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Platenie poistného

Samoplatitelia (aj SZČO) majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné. V roku 2023 má výšku  84,77 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 42,38 €. Presnú výšku poistného nájdete v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Pokračujem v štúdiu

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak ste ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa a pokračujete v štúdiu na ďalšej vysokej škole, dajte nám o tom vedieť.
 • Ak plánujete študovať na vysokej škole v zahraničí, oznámte to zdravotnej poisťovni.
 • Ak pokračujete v dennom doktorandskom štúdiu, zdravotnej poisťovni nemusíte nič oznamovať.

Študenti doktorandského štúdia sú poistencami štátu po splnení týchto podmienok:

 • doktorandský študijný program má dennú formu
 • neprekračuje štandardnú dĺžku štúdia pre daný doktorandský program
 • študent ešte nezískal iné vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • má do 30 rokov
 • doktorandské štúdium sa končí dňom obhajoby dizertačnej práce

Ako nám treba oznámiť zmeny?

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka