Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej „Nariadenie“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobný údaj je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. "Priamo" znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; "nepriamo" znamená pomocou kombinácie ďalších informácií.

Aké osobné údaje spracúvame?

Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame, patria najmä:

  • meno a priezvisko,
  • titul,
  • podpis,
  • pohlavie,
  • adresa bydliska,
  • emailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • bankové spojenie,
  • dátum narodenia či rodné číslo,
  • údaje z dokladov totožnosti.

V prípade uchádzačov o zamestnanie to môžu byť aj údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, motivačnom liste a jeho prílohách.

Ako zdravotná poisťovňa súčasne spracúvame aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorými sú údaje o zdraví, najmä pre účely uhrádzania nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo refundácie nákladov, ktoré za seba poistenci uhradili sami.

Spracúvame osobné údaje, ktorých spracovanie nám určujú osobitné predpisy (najmä zákon o zdravotných poisťovniach, o zdravotnom poistení, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o účtovníctve, o sociálnom poistení, daňové predpisy,  kedy spracúvame aj údaje o vašom príjme, z daňových priznaní, vyplývajúce z odvodových povinností) alebo vaše kontaktné údaje, ktoré využívame na poradenstvo, komunikáciu s vami alebo na účely aktívneho oslovovania s prieskumom, ponukou našich služieb alebo služieb našich zmluvných partnerov.

Zmeny týchto informácií

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto informácie. Z tohto dôvodu vám odporúčame priebežne sledovať tieto údaje. Aktualizáciu znenia vidíte podľa dátumu poslednej aktualizácie.

Zoznam sprostredkovateľov