Dôvera poskytne Príspevok v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá"):

1.Dôvera poskytne Poistencovi príspevok na zubné ošetrenie, ktoré mu poskytol nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ") pričom výkon bude uhradený, len ak má poskytovateľ vydané oprávnenie na poskytovanie uvedenej zdravotnej starostlivosti od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS"), konkrétne platný kód poskytovateľa.

2.Nárok na poskytnutie príspevku má poistenec, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) má aktívny poistný vzťah v Dôvere v čase podania Žiadosti;

b) nie je vedený v zozname dlžníkov3 Dôvery na webovom sídle Dôvery – www.dovera.sk, s nárokom na úhradu iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti4;

c) si plní oznamovacie povinnosti a má pokryté všetky obdobia poistenia v Dôvere, t. j. Dôvera voči nemu neeviduje obdobie bez platiteľa poistného;

d) nie je poistencom poisteným v iných členských štátoch EÚ a nemá v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad5 vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu6 ani na svojich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

3. Poskytnutie príspevku sa vzťahuje na zdravotnú starostlivosť, v týchto prípadoch:

a) Plánovaná zdravotná starostlivosť je indikovaná zo zdravotných dôvodov a patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia.

b) Úhrada zdravotnej starostlivosti podlieha platným pravidlám vykazovania a uhrádzania zdravotných výkonov a tieto pravidlá sú poskytovateľom dodržané. Dodržiavanie pravidiel podľa predchádzajúcej vety podlieha revíznej činnosti Dôvery. Katalóg ambulantných výkonov uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia sa nachádza na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/777/20180901.

4. Výška príspevku

Výška Príspevku je stanovená ako 80 % obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť. Obvyklou cenou je cena, ktorá je dohodnutá s poskytovateľmi, s ktorými má Dôvera uzavreté zmluvy v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť, najviac však vo výške, ktorú poistenec za poskytnutú zdravotnú starostlivosť skutočne uhradil. Výška príspevku netvorí 80 % zo sumy uhradenej poistencom.

Výšku úhrady za absolvovanú zdravotnú starostlivosť je možné overiť si v cenníku uvedenom na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk.

Dôvera udeľuje dňom zverejnenia týchto Kritérií predchádzajúci súhlas s poskytnutím príspevku vo výške uvedenej v cenníku a vo vzťahu k zdravotným výkonom, ktoré sú v ňom uvedené, ak budú splnené ostatné Kritériá.

Uplatnenie príspevku

a) Podať žiadosť v kalendárnom roku do 30 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia, prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo osobným podaním v ktorejkoľvek pobočke Dôvery. V prípade žiadostí podávaných v decembri daného roka, je potrebné žiadosť podať najneskôr do 31.12. daného kalendárneho roka.

b) Po absolvovaní ošetrenia je potrebné doručiť doklady o zaplatení do 30 kalendárnych dní odo dňa ošetrenia, prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo osobným podaním v ktorejkoľvek pobočke. V prípade ošetrenia realizovaného v mesiaci december daného roka, je potrebné podať žiadosť spolu s dokladmi o úhrade najneskôr do 31.12. daného kalendárneho roka.

Sken/fotokópia dokladu o zaplatení musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu vrátane názvu výkonu/zdravotníckej pomôcky, za ktorý Poistenec

Poskytovateľovi zaplatil (napr. dentálna hygiena, pečatenie zubov a pod.). Dokladom o zaplatení môže byť pokladničný doklad alebo faktúra.

Upozornenie: Na Poskytovateľa sa pri prijatí platby za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť vzťahuje povinnosť evidovať tržby v e-kase podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) a vydať Poistencovi pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa.

Dôvera preto bude akceptovať iba taký pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti pokladničného dokladu podľa zákona o ERP (vrátane QR kódu).

V prípade úhrady na účet je Poistenec povinný predložiť Dôvere faktúru spolu s potvrdením úhrady bankovým prevodom (výpisom z účtu Poistenca).

V prípade, ak Poistenec priloží účtovný doklad od iného poskytovateľa, ako je Poskytovateľ, ktorého Poistenec uvádza v žiadosti, takáto žiadosť Poistenca bude zamietnutá.

c) Posúdenie žiadosti a nároku na úhradu príspevku na základe doručenej dokumentácie, ktorá má obsahovať:

  • Doklad o zaplatení s uvedením výkonov a lokality (číslo zuba). Ak doklad o zaplatení tieto údaje neobsahuje, je potrebné doplniť aj lekársku správu alebo výmenný lístok, ktoré budú tieto údaje obsahovať.
  • Pri úhrade stomatologických výkonov viazaných na certifikát z dentoalveolárnej alebo mukogingiválnej chirurgie, bude tento certifikát vyžiadaný poisťovňou Dôvera od ošetrujúceho lekára. V prípade, že Dôvere ošetrujúci lekár tento certifikát neposkytne, bude výška úhrady prehodnotená a poskytnutá len do výšky výkonov neviazaných na certifikát. Výšku úhrady za jednotlivé výkony je možné si overiť v cenníku uvedenom v prílohe zverejnenej na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk.
  • Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti bude doručené prostredníctvom elektronickej pobočky alebo poštou.

UPOZORNENIE:

Doklad o zaplatení nemôže obsahovať výkony za ošetrenie viacerých členov rodiny. Pre uplatnenie príspevku je potrebné, aby k žiadosti bol priložený doklad o zaplatení s výkonmi, ktoré boli realizované u konkrétneho poistenca (tzn. V prípade viacerých členov rodiny, musí mať každý člen rodiny vlastný doklad o zaplatení).

d) Dôvera poskytne Poistencovi príspevok výhradne bankovým prevodom, a to na bankový účet, ktorý Poistenec uvedie pri podávaní Žiadosti, najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa doloženia fotokópie/skenu dokladu o zaplatení.

V prípade neúplnej žiadosti príspevok Poistencovi nebude poskytnutý a jeho žiadosť bude zamietnutá; tým však nie je dotknutá možnosť Poistenca podať v súlade s týmito Kritériami novú žiadosť, ktorú však musí Poistenec podať, ak v Kritériách nie je uvedené inak, do 30 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia.

UPOZORNENIE!

V prípade výkonov čeľustnej ortopédie schválenie príspevku podlieha platnej legislatíve a to najmä nie však výlučne §26 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a opatreniu z 25. novembra 2011 č. S11219-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru.

V prípade sanácie chrupu v celkovej anestézii, je potrebné doložiť odporúčanie odborného lekára (psychiatra, psychológa, neurológa) s uvedením zdravotnej indikácie k výkonu, keďže bez splnenia indikačných kritérií nemôže byť poskytnutý príspevok na celkovú anestéziu, ale len na stomatologické výkony. Zároveň je potrebné, aby poskytovateľ mal vydané oprávnenie na poskytovanie uvedenej zdravotnej starostlivosti z ÚDZS, nakoľko sa jedná o výkon jednodňovej ambulantnej starostlivosti.

Zmena Kritérií a postupu uplatnenia a poskytnutia Príspevku

Dôvera si vyhradzuje právo meniť Kritériá a postup uplatnenia a poskytnutia Príspevku. Zmeny Kritérií a postupu uplatnenia a poskytnutia Príspevku sa stávajú účinnými až dňom zverejnenia takejto zmeny na webovom sídle Dôvery www.dovera.sk.

V Bratislave, 12.1.2023

1 § 42, ods. 1 až 3 zákona č. 577/2004 Z. z rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1, písmeno n) zákona č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 Nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa na účely týchto kritérií rozumie poskytovateľ - zdravotnícke zariadenie, s ktorým Dôvera nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti² a ktorý má platný číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poskytovateľ") pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS").

V prípade, že bol zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa ÚDZS pridelený číselný kód zdravotníckeho pracovníka, musí žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti okrem číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti obsahovať aj číselný kód zdravotníckeho pracovníka.§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3 podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2. a §25a zákona 580/2004.

4 § 9 ods. 2 zákona 580/2004.

5 Bydliskový nárokový doklad je formulár E106, E109, E120, E121, E112, S1, S2, S3, S072, S073, SRB109, RM_SK_106, RM_SK_109, RM_SK_121 a RM_SK_128, ktoré slúžia na zabezpečenie nároku na zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistené v inom členskom štáte.

6 Členským štátom sa rozumie členský štát Európskej únie, členský štát Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo), Švajčiarska konfederácia, Srbská republika a Macedónska republika.