Ako často môžem zmeniť všeobecného lekára?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Podľa zákona uzatvárate so všeobecným lekárom a pediatrom (pozor, nie s gynekológom) písomnú dohodu najmenej na 6 mesiacov. Od dohody môžete písomne odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Dohoda v takomto prípade zaniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

Vašu zdravotnú dokumentáciu si nemusíte pýtať - vyžiada si ju váš nový všeobecný lekár.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Môžem podať žiadosť o poskytnutie príspevku u nezmluvného lekára po jej zamietnutí opakovane?

Zmena kritérií pre poskytnutie príspevku platí od 13.4. 2015. Žiadosť si samozrejme môžete podať aj opakovane, avšak iba pre ošetrenia, ktoré plánujete absolvovať, keďže základnou podmienkou schválenia žiadosti na ošetrenie u nezmluvného lekára je podanie žiadosti pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti u tohto lekára. Nie je preto možné žiadať o úhradu príspevku za ošetrenie, ktoré ste už absolvovali.

Čítať celú odpoveď
Aký je rozdiel medzi zmluvným a nezmluvným lekárom?

Zmluvní lekári, sú tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, s ktorými máme uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dôsledne ich vyberáme, hodnotíme a kontrolujeme, aby ste dostali čo najkvalitnejšiu starostlivosť. Ak s niektorým lekárom nemáme zmluvu (nezmluvný lekár), dôvodom môže byť, že neplní kritériá alebo máme v danom regióne už dostatok zmluvných lekárov.

Čítať celú odpoveď
Na ošetrenie u nezmluvného lekára ste prispievali aj doteraz, v čom nastala zmena?

Áno, príspevok na ošetrenie sme poistencom poskytovali aj pred tým, avšak iba za podmienky, že nebola naplnená verejná minimálna sieť pre daný typ poskytovateľa (minimálny počet lekárov, s ktorými musíme mať ako zdravotná poisťovňa zmluvu v každom regióne). Odteraz Dôvera poskytne poistencovi príspevok na úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú u všetkých nezmluvných poskytovateľov. Urýchlili sme tiež schvaľovanie žiadosti u nás v poisťovni na 5 pracovných dní a odstránili sme povinnosť podať žiadosť minimálne 30 dní pred plánovaným ošetrením. Príspevok vám poskytneme vo výške 80 % obvyklej ceny, čo je cena, ktorú by sme zaplatili zmluvnému lekárovi rovnakej odbornosti v mieste a čase poskytovania liečby.

Čítať celú odpoveď
Môžem si uplatniť príspevok na úhradu liečby u nezmluvného lekára aj v zahraničí?

Poskytnutie príspevku u nezmluvného poskytovateľa sa týka nezmluvných poskytovateľov s miestom prevádzky na Slovensku. Pre úhradu liečby poskytnutej v zahraničí platia iné podmienky.  

Čítať celú odpoveď
Mám naplánovanú korekciu nosa v zariadení, ktoré nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Môžem si požiadať o príspevok?

O príspevok môžete požiadať. Liečbu však schválime iba v prípade, ak je indikovaná zo zdravotných dôvodov a nejde o estetický zákrok, ktorý si vyžiadal poistenec.

Čítať celú odpoveď
Kde si môžem podať žiadosť na schválenie príspevku liečby u nezmluvného lekára?

Všetky informácie o preplatení príspevku za ošetrenie, ktoré ste absolvovali u lekára, s ktorým nemáme podpísanú zmluvu nájdete v tomto článku

Vyplnenú žiadosť, ktorú nájdete v článku vyššie nám prineste osobne do ktorejkoľvek pobočky Dôvery, doručte poštou na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, e-mailom na adresu npzs@dovera.sk alebo cez svoju Elektronickú pobočku.

Čítať celú odpoveď
Za akú liečbu si môžem žiadať o príspevok u nezmluvného lekára?

Príspevok vám poskytneme iba na liečbu, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ide iba o takú liečbu, ktorú by sme uhradili aj zmluvnému poskytovateľovi, netýka sa napr. estetických zákrokov alebo liečby, ktorá bola poskytnutá na žiadosť pacienta bez toho, aby na jej poskytnutie existoval zdravotný dôvod. Podmienkou poskytnutia príspevku je schválenie žiadosti zdravotnou poisťovňou pred absolvovaním liečby. 

Čítať celú odpoveď
Zaplatil som v lekárni za liek, ktorý mi predpísal nezmluvný lekár. Môžem si požiadať aj o príspevok za zaplatený liek?

Áno, ak vám bola vopred schválená liečba u nezmluvného lekára a tento lekár vám predpísal liek v priamej súvislosti so schválenou liečbou. Je  potrebné, aby ste si urobili kópiu receptu, ktorú priložíte k žiadosti o poskytnutie príspevku.

Čítať celú odpoveď
Ako si mám uplatniť príspevok na základe schválenej žiadosti?

Pre uplatnenie príspevku je potrebné, aby ste predložili kópie dokladov o úhrade (pokladničných dokladov, faktúru) a lekárskej správy, v prípade liekov aj kópiu receptu. Odporúčame na každý doklad napísať číslo žiadosti, ktorou ste žiadali o schválenie liečby u nezmluvného lekára.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi 80 % sumy, ktorú som zaplatil u lekára?

Príspevok vám poskytneme vo výške 80 % obvyklej ceny, čo je cena, ktorú by sme zaplatili zmluvnému lekárovi rovnakej odbornosti v mieste a čase poskytovania liečby. V praxi to znamená, že suma, ktorú zaplatíte u lekára môže byť vyššia ako suma, z ktorej vám vypočítame príspevok.

Čítať celú odpoveď
Pošlete mi peniaze aj poštovou poukážkou?

Nie, príspevok uhrádzame poistencovi výhradne na bankový účet, ktorý uviedol v podanej žiadosti.

Čítať celú odpoveď
Ak nepožiadam o preplatenie príspevku do 30 dní po poskytnutí liečby, môžem aj neskôr?

Nie, o príspevok je potrebné požiadať najneskôr do 30 dní od poskytnutia posledného výkonu schválenej liečby. 

Čítať celú odpoveď
Kedy môžem prvýkrát žiadať o príspevok?

O príspevok bolo možné požiadať aj doteraz. Od 13.4.2015 však Dôvera zmenila kritériá poskytnutia príspevku tak, že sa týka liečby u všetkých nezmluvných poskytovateľov.

Čítať celú odpoveď
Môžem si uplatniť príspevok aj keď som oň vopred nepožiadal?

Nie, príspevok  vám poskytneme, iba  ak ste oň požiadali Dôveru pred absolvovaním liečby a Dôvera vám liečbu vopred schválila.

Čítať celú odpoveď
Ako zistím, či je môj lekár váš zmluvný poskytovateľ?

Zoznam všetkých našich zmluvných lekárov, nemocníc a ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na tejto stránke. Ak vášho lekára v zozname nenájdete, znamená to, že s ním nemáme podpísanú zmluvu.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi ošetrenie u nezmluvného lekára?

Ak ste v akútnom ohrození života, každý lekár je povinný vás ošetriť, aj keď nemá s nami uzavretú zmluvu a my toto ošetrenie zaplatíme.

Ak však ide o odkladnú starostlivosť, teda nie akútny prípad, príspevok na ošetrenie u nezmluvného lekára vám odsúhlasíme, len ak nás o to vopred požiadate a vašu žiadosť odsúhlasíme. Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nájdete na tejto stránke.

Viac informácii o príspevku na absolvovanie ošetrenia u nezmluvného lekára nájdete na tejto stránke

Všetky kritéria na poskytnutie príspevku za ošetrenie u nezmluvného lekára nájdete na tejto stránke

Neschválením žiadosti nie je vaše právo na slobodný výber lekára porušené, navštíviť ho môžete aj tak. Akurát si ošetrenie zaplatíte sami.

Čítať celú odpoveď
Dokedy môže dieťa chodiť k svojmu pediatrovi?

Všeobecný lekár s atestáciou z pediatrie ošetruje deti do dovŕšenia 18 rokov + 364 dní. Všeobecný lekár s atestáciou alebo certifikátom z dorastového lekárstva ošetruje pacientov od 19 do 28 rokov.

Po tomto veku je potrebné zmeniť ošetrujúceho lekára a vybrať si všeobecného lekára pre dospelých.

Čítať celú odpoveď
Čo je to dispenzárna starostlivosť?

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravia, vrátane jej vyšetrenia a liečby.

V praxi to znamená, že takýto pacient chodí na pravidelné vyšetrenia a špecialista mu ordinuje liečbu, ktorú môže predpisovať na jeho odporúčanie všeobecný lekár.

Dispenzárna starostlivosť by mala zabezpečiť, že zdravotný stav pacienta sa nebude zhoršovať a bude mať trvalú zdravotnú špecializovanú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Môžem navštíviť všeobecného lekára, hoci s ním nemám uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Ak ste v akútnom stave, ošetriť vás môže aj takýto lekár.

V iných prípadoch to ale nie je zo zákona možné. Všeobecný lekár bez písomnej dohody s vami nemôže viesť vašu zdravotnú dokumentáciu, predpisovať vám lieky, prípadne vydávať doklady o práceneschopnosti. 

Ak chcete konkrétneho všeobecného lekára navštevovať, uzavrite s ním písomnú dohodu.

Čítať celú odpoveď