Na základe Vášho výslovného súhlasu Vaše osobné údaje poskytujeme len osobám podieľajúcim sa na zabezpečení Podprogramu na manažment chronických ochorení a zdravotných rizík pre ochorenie diabetes mellitus (ďalej len „Program“) a to len v nevyhnutnom rozsahu na zabezpečenie účelu Programu:

  • Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
  • Administrátorovi Programu – spoločnosti KLIENT PRO SK, s. r. o. so sídlom: Prokopova 15, 851 01, Bratislava; IČO: 45 285 209; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 62191/B, ktorej zamestnanci zároveň vykonávajú edukáciu diabetikov.
  • Vitadio s.r.o., - prevádzkovateľ digitálneho programu Vitadio so sídlom Jičínska 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 018 92 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka č. 277246

Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.