kalendar_spendlik.jpg  Žiadosť môžete podať:

 • cez Elektronickú pobočku – jednoducho, rýchlo a žiadosť budete mať  vybavenú okamžite (ak spĺňate nižšie uvedené podmienky). Ak Elektronickú pobočku ešte nemáte, môžete sa jednoducho registrovať online v priebehu niekoľkých minút na tejto stránke. V Elektronickej pobočke nájdete tiež podrobné informácie o dlžnej sume.
 • emailom - na adrese splatky@dovera.sk
 • osobne - na ktorejkoľvek pobočke DÔVERY
 • písomne - zaslaním žiadosti na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Pri podaní žiadosti vám odporúčame uviesť na seba telefonický kontakt.

Podmienky pre uzatvorenie splátkového kalendára pre poistenca - individuálneho platiteľa poistného:

 • dlžná suma (len dlh bez exekúcie) je viac ako 60 eur
 • na všetky obdobia počas poistného vzťahu je preukázaný platiteľ poistného
 • najvyšší počet splátok môže byť 18 a zároveň najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 10 €
 • platiteľ nemal počas posledných 12 kalendárnych mesiacov dohodu o plnení dlhu v splátkach, ktorej podmienky nedodržal

Podmienky pre uzatvorenie splátkového kalendára pre zamestnávateľa:

 • dlžná suma (len dlh bez exekúcie) je viac ako 100 eur
 • zamestnávateľ nemal s Dôverou v posledných 12 kalendárnych mesiacoch uzatvorený splátkový kalendár, ktorý nedodržiaval
 • najvyšší počet splátok môže byť 18 a zároveň najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 50 €

Dôležité informácie

 • Ak si podáte žiadosť o splátkový kalendár, vyhoviete uvedeným podmienkam a následná interná kontrola bude bez nedostatkov, dohodu o plnení dlhu v splátkach (ďalej len „Dohodu“) v krátkom čase schválime. Môžete si ju vytlačiť priamo vo vašej Elektronickej pobočke alebo vám ju zašleme poštou v dvoch exemplároch.
 • Ak s predloženým návrhom Dohody budete súhlasiť, je potrebné bezodkladne jeden vami podpísaný exemplár Dohody doručiť naspäť do zdravotnej poisťovne. Môžete ho  odovzdať osobne na našej najbližšej pobočke alebo ho pošlite  poštou na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
 • Ak nám nedoručíte podpísanú Dohodu, nie sme predloženým návrhom Dohody viazaní. Splátkový kalendár sa stáva platným až momentom doručenia podpísanej Dohody do DÔVERY.
 • Uzatvorením dohody o plnení dlhu v splátkach budeme vaše meno/spoločnosť naďalej zverejňovať v zozname dlžníkov dostupnom na našej internetovej stránke www.dovera.sk, tak to určuje platná legislatíva. Až keď uhradíte celý svoj dlh, zo zoznamu vás bezodkladne vymažeme.
 • Počas platnosti splátkového kalendára budete mať ako poistenec - dlžník nárok na úhradu kompletnej zdravotnej starostlivosti aj napriek tomu, že budete zverejnený v zozname dlžníkov.
 • V prípade, že nebudú dodržané podmienky Dohody, t.j. nebudete uhrádzať splátky v dohodnutej výške a v stanovenom termíne a nebudete uhrádzať bežné preddavky v lehote splatnosti (ak ste povinný ich platiť), stáva sa splatnou celá dlžná suma. Dohoda je neplatná, váš splátkový kalendár automaticky deaktivujeme a bezodkladne  pristúpime k vymáhaniu pohľadávok.
 • Nedodržanie dohody o plnení dlhu v splátkach môže byť dôvodom na zamietnutie žiadosti o uzavretie ďalšej dohody o splátkach v budúcnosti.
 • Ak sa rozhodnete svoj celkový dlh uhradiť skôr, môžete tak urobiť kedykoľvek bez ohľadu na splátkový kalendár.