Kontrola platiteľov poistného

Zdravotné poisťovne majú zodpovednosť nielen za úhradu účtov od lekárov, ale aj za kontrolu efektívneho a účelného vynakladania financií v systéme.

V roku 2012 sme vytvorili aplikáciu pre elektronické podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, čo výrazne urýchlilo a zjednodušilo komunikáciu s dlžníkmi aj exekútorskými úradmi.

Upomienky na neuhradené preddavky sme zasielali pravidelne každý mesiac. Odoslali sme  300 tisíc upomienok na sumu 52,83 mil. €. Nárok na neuhradené poistné obdobia rokov 2009 až 2012 sme si uplatnili vydaním 172,3 tis. výkazov nedoplatkov na sumu 58,3 mil. €.

V rámci aktívnej spolupráce so štyrmi exekútorskými úradmi sme podali 27,6 tis. návrhov na vykonanie exekúcie na sumu 23,7 mil. €.

Pokračovali sme aj v riešení pohľadávok rokov 1995 až 2008 a ukončili projekt „Kumulatívneho vymáhania pohľadávok“.

V januári 2012 sme na časť pohľadávok z istiny uvedeného obdobia uplatnili nárok na úrok z omeškania a to vystavením 25,2 tis. výkazov nedoplatkov na sumu 24,5 mil. €. Následne vo februári 2012 sme podpísali zmluvu o postúpení pohľadávok a postúpili  na Slovenskú konsolidačnú, a.s. 97,7 tis. pohľadávok v celkovej sume 60 mil. € za odplatu vo výške 9 mil. €.

Ročné zúčtovanie

Vykonali sme za platiteľov poistného spolu 162 tisíc ročných zúčtovaní za rok 2011. Výsledky ročných zúčtovaní sme oznámili  výkazom nedoplatkov v prípade nedoplatku a oznámením o výsledku ročného zúčtovania v prípade preplatku alebo nulového výsledku.

Dôvera vydala:

  • 50 tisíc oznámení o výsledku ročného zúčtovania v celkovej sume 4,8 mi. € a
  • 110 tisíc výkazov nedoplatkov v celkovej sume 17 mil. €.

Poistencom a platiteľom poistného sme vybavili

  • 5 tisíc žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom a vrátili preplatky v celkovej sume 1,5 mil. €
  • 8 tisíc žiadostí o splátkový kalendár a uzavreli dohody o splátkach v  sume 3,5 mil. €
  • 45 380 potvrdení o stave pohľadávok

Celkovo sme vykonali 35 externých kontrol u zamestnávateľov. Kontrolovali sme správnosť určenia výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov na poistné, a zistenia správneho výpočtu ročného zúčtovania poistného v zákonom stanovených lehotách za  poistencov  zdravotnej poisťovne.

Kontrola poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vykonali sme spolu 2070 externých revíznych kontrol. Realizovali sa priamo u konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Interné kontroly vykonávali odborníci zdravotnej poisťovne s podporou informačného systému pri každom spracovaní dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Finančný prínos externých aj interných kontrol predstavoval v roku 2012 sumu 25 mil. € za nerealizovanú, neodôvodnenú alebo nesprávne vykázanú zdravotnú starostlivosť.

Revízni lekári a revízni farmaceuti posúdili v roku 2012 vyše 34 tisíc návrhov na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok. Pri tejto činnosti neschválili úhrady vo výške 3,5 mil. €.
Odsúhlasili sme svojim poistencom rovnaký rozsah kúpeľnej starostlivosti ako v roku 2011 s nevýznamným trendom presunu počtov kúpeľných návrhov do skupiny B.

Konkrétne:

  • 10 tisíc kúpeľných pobytov v skupine A
  • 5 tisíc v skupine B.

Náklady na kúpeľnú starostlivosť dosiahli 10, 7 mil. €.