Zdravotná poisťovňa mala v priebehu roku 2016 uzatvorené platné zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Cenové podmienky zmlúv aktualizovala priebežne počas roka v súlade s výsledkami rokovaní so zástupcami poskytovateľov. Aj napriek zvýšenému tlaku a často neobjektívnym požiadavkám, predovšetkým od lekárov pôsobiacich v ambulantnom sektore, zdravotná poisťovňa dokázala počas celého roka zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich poistencov.

Položka
Náklady na zdravotnú starostlivosť v mil. €
Lieky
203,0
Ústavná zdravotná starostlivosť
284,5
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
208,5
Všeobecná ambulantná starostlivosť
59,7
Zdravotnícke pomôcky
25,8
Ostatné plnenia
201,1
Náklady na poistné plnenia brutto
982,6
Zmena stavu technickej rezervy na zdravotnú starostlivosť
- 6,5
Náklady na zdravotnú starostlivosť netto
976,1

Revízne kontroly

V roku 2016 poisťovňa vykonala spolu 1 052 externých revíznych kontrol priamo u konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom externých aj interných kontrol v roku 2016 boli zistenia  nerealizovanej, neodôvodnenej alebo nesprávne vykázanej zdravotnej starostlivosti v sume 47,6 mil. €.

Revízni lekári a revízni farmaceuti v rámci schvaľovacej činnosti posúdili v roku 2016 celkovo 32-tis. návrhov na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok a mimoriadne finančne náročnej liečby, čím predišli duplicitnej úhrade alebo neúčelnému poskytnutiu liečby v hodnote 18,3 mil. €.