Zdravotná poisťovňa mala v priebehu roku 2015 uzatvorené platné zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Cenové podmienky zmlúv aktualizovala priebežne počas roka v súlade s výsledkami rokovaní so zástupcami poskytovateľov. Aj napriek zvýšenému tlaku a často neobjektívnym požiadavkám, predovšetkým od lekárov pôsobiacich v ambulantnom sektore, zdravotná poisťovňa dokázala počas celého roka zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich poistencov.

V priebehu roka 2015 DÔVERA spustila novú službu Bezpečné lieky 112, ktorá poskytovateľom záchrannej  zdravotnej starostlivosti zobrazuje kľúčové informácie o zdraví pacienta, čim pomáha zvyšovať kvalitu a bezpečnosť liečby pri výjazdoch záchrannej zdravotnej služby k pacientovi. Služba v online režime zabezpečeným spôsobom sprístupňuje údaje o liečbe, liekoch a liekových interakciách medzi liekmi, ktoré užívajú pacienti, o hospitalizáciách a o zásahoch záchrannej zdravotnej služby.

Položka
Náklady na zdravotnú starostlivosť v mil. €
Lieky
199,9
Ústavná zdravotná starostlivosť
264,9
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
195,1
Všeobecná ambulantná starostlivosť
54,7
Zdravotnícke pomôcky
23,2
Ostatné plnenia
191,5
Náklady na poistné plnenia brutto
929,3
Zmena stavu technickej rezervy na zdravotnú starostlivosť
17,1
Náklady na zdravotnú starostlivosť netto
946,4

Revízne kontroly

V roku 2015 poisťovňa vykonala spolu 1 435 externých revíznych kontrol priamo u konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom externých aj interných kontrol v roku 2015 boli zistenia  nerealizovanej, neodôvodnenej alebo nesprávne vykázanej zdravotnej starostlivosti v sume 41,7 mil. €.

Revízni lekári a revízni farmaceuti v rámci schvaľovacej činnosti posúdili v roku 2015 celkovo 36 tis. návrhov na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok a mimoriadne finančne náročnej liečby, čím predišli duplicitnej úhrade alebo neúčelnému poskytnutiu liečby v hodnote 2 mil. €.