Od 1. júla  2012 zvyšovala Dôvera úhrady poskytovateľom z dôvodu rozpustenia štátnej rezervy na obdobie druhej polovice roka 2012.

MNO_NEMOCNICA_201201_082.jpg Tieto prostriedky boli viazané na krytie zvýšených mzdových nárokov lekárov. Nastavenie platobných podmienok pokračovalo aj po 1. januári  2013.

K 1.  aprílu 2013 Dôvera upravovala cenové a zmluvné podmienky pre ambulantný sektor, k 1. júlu 2013 pre stomatológov, jednodňovú ambulantnú starostlivosť a ústavnú zdravotnú starostlivosť.

Napriek zvýšenému tlaku a často neobjektívnym požiadavkám zo strany najmä štátnych nemocníc dokázala zdravotná poisťovňa počas celého roka zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich poistencov.

Náklady na zdravotnú starostlivosť k 31.12.2013

Položka
Náklady na zdravotnú starostlivosť v mil.€
Lieky
192,2
Ústavná zdravotná starostlivosť
232,5
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
183,2
Všeobecná ambulantná starostlivosť
48,8
Zdravotnícke pomôcky
19,6
Ostatné plnenia
171,1
Náklady na poistné plnenia brutto
847,4
Zmena stavu technickej rezervy na zdravotnú starostlivosť
0,6
Náklady na zdravotnú starostlivosť netto
848,0

Revízne kontroly

V roku 2013 poisťovňa vykonala spolu 2 278 externých revíznych kontrol priamo u konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom externých aj interných kontrol v roku 2013 bola úspora 28,7 mil. € za nerealizovanú, neodôvodnenú alebo nesprávne vykázanú zdravotnú starostlivosť.

Revízni lekári a revízni farmaceuti posúdili v roku 2013 celkovo 39 373 návrhov na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok a mimoriadne finančne náročnej liečby, čím sme predišli duplicitnej alebo nepotrebnej liečbe vo výške 2,9 mil. €.