V roku 2014 sme v rámci kontrolnej činnosti vykonávali internú a externú kontrolu individuálnych a hromadných platiteľov poistného.

Interná kontrola prebiehala počas ročného zúčtovania poistného, pri vybavovaní žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom, žiadostí o splátkový kalendár, žiadostí o vydanie potvrdenia a v rámci poskytovania súčinnosti pri riešení námietok voči výkazom nedoplatkov.

Ročné zúčtovanie

V roku 2014 sme vykonali spolu 144-tisíc ročných zúčtovaní za rok 2013. Nedoplatky v celkovej sume 19 mil. € boli predpísané výkazmi nedoplatkov 77-tisíc platiteľom poistného. Preplatky nad 5 € v celkovej sume 4,8 mil. € sme oznámili formou oznámenia o výsledku ročného zúčtovania 84-tisíc platiteľom poistného. Po vrátení preplatkov ročného zúčtovania bola odvedená daň v celkovej sume 715-tisíc €.

Na základe žiadostí poistencov a platiteľov poistného naši zamestnanci v priebehu roka 2014 vybavili 8-tisíc žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom (vrátené boli preplatky v celkovej sume 1,6 mil. €), 8-tisíc žiadostí o splátkový kalendár (uzatvorené boli dohody o plnení dlhu v splátkach v celkovej sume 1,8 mil. €) a 77-tisíc žiadostí o vydanie potvrdenia.

Kontrola zamestnávateľov

Externú kontrolu sme vykonali u 741 zamestnávateľov. Pri kontrole sme sa zamerali na plnenie oznamovacích a odvodových povinností v zákonom stanovených lehotách, na správnosť určenia výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov, na správnosť výpočtu ročného zúčtovania poistného a úhradu nedoplatkov.

Nedoplatky

V rámci externých kontrol sme vyčíslili nedoplatky na poistnom v celkovej sume 882-tisíc €.

Po kontrole sme vydali:

  • 436 výkazov nedoplatkov na dlžné poistné v celkovej sume 476-tisíc € a
  • 461 výkazov nedoplatkov na úrok z omeškania v celkovej sume 150-tisíc €.

Po doručení oznámenia o vykonaní externej kontroly, resp. po jej vykonaní sme dodatočne dostali 3076 mesačných výkazov v celkovej sume 903-tisíc €.