Súvaha

V tabuľke uvádzame porovnanie štruktúry majetku Dôvery v roku 2012 s rokom 2011.

Štruktúra majetku


12.2012 (netto,tis.€)
12.2011 (netto, tis.€)
prírastok/úbytok
relatívna zmena
Nehmotný majetok                453 982
              474 136             - 20 154          - 4,25%
Finančné umiestnenie                    3 614                   4 504
                 - 890         -19,76%
Pohľadávky                146 477                164 003              -17 526         -10,69%
Ostatné aktíva                  99 558                  69 141               30 417          43,99%
Účty časového rozlíšenia                    9 939                    7 386                 2 553          34,57%
Majetok spolu                713 570
               719 170                -5 600
          -0,78%

Porovnanie zdrojov Dôvery z pohľadu rokov 2012 a 2011


12. 2012 (tis. €) 12. 2011 (tis.€)   Prírastok/úbytok Relatívna zmena
Vlastné imanie 170 567 124 132 46 435 37,41%
Technické rezervy 105 771 99 156
6 615 6,67%
Ostatné rezervy 1 697 993 704 70,90%
Záväzky 435 526 494 832 -59 306 -11,99%
Účty časového rozlíšenia 9
57 -48
-84,21%
Vlastné imanie a záväzky spolu 713 570 719 170 -5 600 -0,78%

Výkaz ziskov a strát

Zdravotná poisťovňa dosiahla v roku 2012 predpis poistného v hrubej výške 1 042,4 mil. €. Súčasťou predpísaného poistného sú aj odhady na ročné zúčtovanie poistného na rok 2012 vrátane ročného zúčtovania so štátom.

Náklady na zdravotnú starostlivosť

Dosiahli v roku 2012 celkovo 823,0 mil. €, pričom náklady na poistné plnenia boli 815,1 mil. € a zmena stavu technickej rezervy predstavovala 7,9 mil. €. Vývoj nákladov súvisí so  zmenou štruktúry poistného kmeňa, s rastom dopytu po zdravotnej starostlivosti, rozpustením štátnej rezervy a pokračujúcim intenzívnym tlakom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

Štruktúra nákladov

Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavovali najvyšší podiel lieky. Druhou najvýznamnejšou položkou boli hospitalizácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach a treťou špecializovaná ambulantná starostlivosť.

Ostatné technické náklady

V sume 243,5 mil. € tvorili predovšetkým náklady na prerozdeľovanie, opravné položky k pohľadávkam, príspevky na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí. 

Prevádzkové náklady

Dosiahli spolu výšku 27,3 mil. €. Poisťovňa mohla použiť limit zákonom stanovených prevádzkových výdavkov (podľa §6a 581/2004) vo výške 3,72% z poistného splatného v danom roku, reálne čerpanie dosiahlo úroveň 3,6% zdrojov.

Zisk poisťovne za rok 2012

Zisk po zdanení predstavoval 47,8 mil. €. Celý zisk sme odložili do rezervného fondu.