Štruktúra majetku


31.12.2015 (netto, tis.€)
31.12.2014 (netto, tis.€)
Nehmotný majetok
314 491
357 837
Finančné umiestnenie6 605
6 932
Pohľadávky
149 420
160 532
Ostatné aktíva85 778
52 321
Účty časového rozlíšenia
14 921
12 921
Majetok spolu571 215
590 543

Vzhľadom na pokles nehmotného majetku a ostatných aktív sa bilančná suma zdravotnej poisťovne medziročne znížila na 571,2 mil. €.

V rámci položky finančné umiestnenie sme vykazovali nehnuteľnosti v Púchove, Skalici a Bratislave a pozemky.

Naše pohľadávky predstavovali necelú štvrtinu aktív. Najvýznamnejší podiel na celkových pohľadávkach tvorili pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, a to voči poisteným vo výške 108,5 mil. €.

Ostatné aktíva predstavovali zväčša finančné prostriedky na bankových účtoch.

Štruktúra zdrojov


 31.12.2015 (tis. €)
31.12.2014 (tis. €)
Vlastné imanie223 145
219 352
Technické rezervy108 205
91 156
Ostatné rezervy753
819
Záväzky239 109
279 201
Účty časového rozlíšenia3
15
Vlastné imanie a záväzky spolu571 215
590 543

Stupeň krytia aktív spoločnosti vlastnými zdrojmi dosiahol úroveň 39,1 %. Podiel záväzkov na celkových zdrojoch dosiahol 41,9 %, pričom podiel záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavoval 4,8 % na celkových zdrojoch spoločnosti.

Výkaz ziskov a strát

Dôvera dosiahla v roku 2015 predpis poistného v hrubej výške 1 157,4 mil. €. Súčasťou predpísaného poistného sú aj odhady na ročné zúčtovanie poistného na rok 2015 vrátane ročného zúčtovania odvodovej odpočítateľnej položky uplatňovanej zamestnanými poistencami a ročného zúčtovania so štátom.

Náklady na zdravotnú starostlivosť

Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov zdravotnej poisťovne predstavovali v roku 2015 celkovo 946,4 mil. €, pričom náklady na poistné plnenia boli 929,3 mil. € a zmena stavu technickej rezervy bola 17,1 mil. €. Vývoj nákladov súvisí so zmenou štruktúry poistného kmeňa, s rastom dopytu po zdravotnej starostlivosti a najmä pokračujúcim intenzívnym tlakom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavovali najvyšší podiel hospitalizácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Druhou najvýznamnejšou položkou boli náklady na lieky a treťou špecializovaná ambulantná starostlivosť.

Kúpeľná starostlivosť

DÔVERA v roku 2015 odsúhlasila svojim poistencom mierne nižší celkový počet kúpeľných návrhov ako v roku 2014. Zastavil sa predchádzajúci trend presunu kúpeľných návrhov zo skupiny A do skupiny B. Konkrétne zdravotná poisťovňa odsúhlasila 11 591 kúpeľných pobytov v skupine A a 5 513 v skupine B. Náklady na kúpeľnú starostlivosť dosiahli 12,7 mil. €.

Najčastejšie indikácie kúpeľnej liečby u dospelých:

  • stavy po operáciách na pohybovom ústrojenstve,
  • poruchy medzistavcových platničiek,
  • poruchy obehového ústrojenstva,
  • astma,
  • psoriáza.

Najčastejšie ochorenia u detí, ktoré absolvovali kúpeľnú liečbu:

  • astma,
  • alergická nádcha,
  • skolióza.

Návrh na rozdelenie zisku

Predstavenstvo navrhuje, aby bol výsledok hospodárenia za rok 2015, ktorým je zisk vo výške 3,5 mil. €, prevedený do rezervného fondu.