Štruktúra majetku


31.12.2013 (netto, tis.€)
31.12.2012 (netto, tis.€)
Nehmotný majetok
433 709453 982
Finančné umiestnenie 7 189 3 614
Pohľadávky
134 771146 477
Ostatné aktíva 56 43299 558
Účty časového rozlíšenia
11 775 9 939
Majetok spolu 643 876 713 570

Vzhľadom na pokles ostatných aktív, nehmotného majetku a pohľadávok sa bilančná suma zdravotnej poisťovne medziročne znížila na 643,9 mil. €.

V rámci položky finančné umiestnenie zdravotná poisťovňa vykazovala nehnuteľnosti v Púchove, Skalici a Bratislave a pozemky.

Pohľadávky zdravotnej poisťovne predstavovali necelú štvrtinu jej aktív. Zníženie ich netto hodnoty súvisí predovšetkým so skutočnosťou, že v roku 2013 zdravotná poisťovňa zabezpečila efektívne inkaso pohľadávok a tým udržala vysokú úroveň úspešnosti výberu poistného. K 31. 12. 2013 zdravotná poisťovňa evidovala pohľadávku voči štátu 3,1 mil. €, ktorá je splatná až 31.12. 2014.

Ostatné aktíva predstavovali zväčša finančné prostriedky na bankových účtoch.

Štruktúra zdrojov  


  31.12.2013 (tis. €)
31.12.2012 (tis. €)
Vlastné imanie 217 778
170 567
Technické rezervy 98 733105 771
Ostatné rezervy792 1 697
Záväzky  325 913435 526
Účty časového rozlíšenia660 9
Vlastné imanie a záväzky spolu643 876713 570

Stupeň krytia aktív spoločnosti vlastnými zdrojmi dosiahol úroveň 33,8 %. Podiel záväzkov na celkových zdrojoch dosiahol 50,6 %, pričom podiel záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavoval 6,4 % na celkových zdrojoch spoločnosti. 

Výkaz ziskov a strát

Dôvera dosiahla v roku 2013 predpis poistného v hrubej výške 1 097,7 mil. €. Súčasťou predpísaného poistného sú aj odhady na ročné zúčtovanie poistného na rok 2013 vrátane ročného zúčtovania so štátom.

Náklady na zdravotnú starostlivosť

Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov zdravotnej poisťovne predstavovali v roku 2013 celkovo 848,0 mil. €, pričom náklady na poistné plnenia boli 847,4 mil. € a zmena stavu technickej rezervy bola 0,6 mil. €. Vývoj nákladov súvisí so zmenou štruktúry poistného kmeňa, s rastom dopytu po zdravotnej starostlivosti a najmä pokračujúcim intenzívnym tlakom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavovali najvyšší podiel hospitalizácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Druhou najvýznamnejšou položkou boli  náklady na lieky a treťou špecializovaná ambulantná starostlivosť.

Kúpeľná starostlivosť

Vlani sme našim poistencom schválili viac ako 15-tisíc kúpeľných pobytov. Z toho:

  • 10 407 kúpeľných pobytov v skupine A
  • 5 126  v skupine B.

Náklady na kúpeľnú starostlivosť dosiahli 11,3 mil. €.

Najčastejšie indikácie kúpeľnej liečby u dospelých:

  • artróza bedrového kĺbu,
  • psoriáza,
  • poruchy medzistavcových platničiek,
  • artróza kolenného kĺbu,
  • astma.

Najčastejšie ochorenia u detí, ktoré absolvovali kúpeľnú liečbu:

  • skolióza,
  • astma,
  • vazomotorická a alergická nádcha.

Návrh na rozdelenie zisku

Zisk zdravotnej poisťovne Dôvera dosiahol v roku 2013 výšku 46,5 mil. €, na návrh predstavenstva sa celá suma stane súčasťou rezervného fondu.

Presun do rezervného fondu je prejavom našej opatrnosti súvisiacej s hospodársko-spoločenským vývojom na Slovensku. V najbližšom období neočakávame dostatočný ekonomický rast, ktorý by vyústil do markantného rastu zamestnanosti. Zdroje verejného zdravotného poistenia tak pravdepodobne ostanú na súčasnej úrovni, pričom očakávania pacientov a poskytovateľov sa budú aj naďalej dynamicky zvyšovať.