V roku 2016 sme v rámci kontrolnej činnosti vykonávali internú a externú kontrolu individuálnych a hromadných platiteľov poistného.

Interná kontrola prebiehala počas ročného zúčtovania poistného, pri vybavovaní žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom, žiadostí o splátkový kalendár, žiadostí o vydanie potvrdenia a v rámci poskytovania súčinnosti pri riešení námietok voči výkazom nedoplatkov.

Ročné zúčtovanie

V roku 2016 sme vykonali spolu 373-tisíc ročných zúčtovaní za rok 2015. Nedoplatky v celkovej sume 20 mil. € boli predpísané výkazmi nedoplatkov 95-tisíc platiteľom poistného. Preplatky nad 5 € v celkovej sume 47 mil. € sme oznámili formou oznámenia o výsledku ročného zúčtovania 249 tisícom platiteľov poistného. Po vrátení preplatkov ročného zúčtovania bola odvedená daň v celkovej sume 1,7 mil. €.

Na základe žiadostí poistencov a platiteľov poistného naši zamestnanci v priebehu roka 2016 vybavili 11-tisíc žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom (vrátené boli preplatky v celkovej sume 2 mil. €), 11-tisíc žiadostí o splátkový kalendár (uzatvorené boli dohody o plnení dlhu v splátkach v celkovej sume 4,2 mil. €) a 119-tisíc žiadostí o vydanie potvrdenia.

Kontrola zamestnávateľov

Externú kontrolu sme vykonali u 1310 zamestnávateľov a skontrolovali sme 155-tisíc poistencov. Pri kontrole sme sa zamerali na plnenie oznamovacích a odvodových povinností v zákonom stanovených lehotách, na správnosť určenia výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov, na správnosť výpočtu ročného zúčtovania poistného a úhradu nedoplatkov.

Nedoplatky

Po kontrole sme vydali:

  • 229 výkazov nedoplatkov na dlžné poistné v celkovej sume 209-tisíc € a
  • 166 výkazov nedoplatkov na úrok z omeškania v celkovej sume 70-tisíc €.

Po doručení oznámenia o vykonaní externej kontroly, resp. po jej vykonaní sme dodatočne dostali 7-tisíc mesačných výkazov v celkovej sume 24 mil. € a vygenerovali sme 482  dohadných mesačných výkazov v celkovej sume 68-tisíc €.