K 1. januáru 2014 sme dohodli s poskytovateľmi ústavnej starostlivosti podmienky nových zmlúv na rok 2014 a následne od 1. apríla 2014 a od 1. októbra 2014 sme upravovali cenové a zmluvné podmienky pre ambulantný sektor, vrátane zubno-lekárskej starostlivosti, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dopravy.

V priebehu roka 2014 Dôvera spustila novú službu Bezpečné lieky online, ktorá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomáha zvyšovať kvalitu a bezpečnosť liečby pacientov. Podstatou služby je sprístupňovanie údajov v online režime o liečbe, liekoch a liekových interakciách medzi liekmi, ktoré užívajú pacienti.

Napriek zvýšenému tlaku a často neobjektívnym požiadavkám zo strany najmä štátnych nemocníc dokázala zdravotná poisťovňa počas celého roka zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich poistencov.

Položka
Náklady na zdravotnú starostlivosť v mil.€
Lieky
197,8
Ústavná zdravotná starostlivosť
247,2
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
193,2
Všeobecná ambulantná starostlivosť
51,1
Zdravotnícke pomôcky
21,7
Ostatné plnenia
183,0
Náklady na poistné plnenia brutto
894,5
Zmena stavu technickej rezervy na zdravotnú starostlivosť
2,5
Náklady na zdravotnú starostlivosť netto
897,0

Revízne kontroly

V roku 2014 poisťovňa vykonala spolu 2 775 externých revíznych kontrol priamo u konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom externých aj interných kontrol v roku 2014 bola úspora 37,6 mil. € za nerealizovanú, neodôvodnenú alebo nesprávne vykázanú zdravotnú starostlivosť.

Revízni lekári a revízni farmaceuti posúdili v roku 2013 celkovo 42 tis. návrhov na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok a mimoriadne finančne náročnej liečby, čím sme predišli duplicitnej alebo neúčelnému poskytnutiu liečby vo výške 2,9 mil. €.