Štruktúra majetku


31.12.2016 (netto, tis.€)
31.12.2015 (netto, tis.€)
Nehmotný majetok
300 162
314 491
Finančné umiestnenie2 001
6 605
Pohľadávky
145 537
149 420
Ostatné aktíva73 798
85 778
Účty časového rozlíšenia
13 443
14 921
Majetok spolu534 941
571 215

Bilančná suma zdravotnej poisťovne dosiahla v roku 2016 hodnotu 534,9 mil. €.

V rámci položky finančné umiestnenie sme vykazovali nehnuteľnosti v Púchove a Bratislave.

Pohľadávky zdravotnej poisťovne predstavovali 27,2  percenta z jej celkových aktív. Najvýznamnejší podiel (87,2 percenta) na celkových pohľadávkach tvorili pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, a to najmä voči poisteným vo výške 126,9 mil. €.

Ostatné aktíva predstavovali predovšetkým finančné prostriedky na bankových účtoch spoločnosti.

Štruktúra zdrojov


 31.12.2016 (tis. €)
31.12.2015 (tis. €)
Vlastné imanie235 909
223 145
Technické rezervy101 712
108 205
Ostatné rezervy778
753
Záväzky196 484
239 109
Účty časového rozlíšenia58
3
Vlastné imanie a záväzky spolu534 941
571 215

Stupeň krytia aktív spoločnosti vlastnými zdrojmi dosiahol úroveň 44,1 %. Podiel záväzkov na celkových zdrojoch dosiahol 36,7 %, pričom podiel záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavoval 5 % na celkových zdrojoch spoločnosti.

Výkaz ziskov a strát

Dôvera dosiahla v roku 2016 predpis poistného v hrubej výške 1 203 mil. €. Súčasťou predpísaného poistného sú aj odhady na ročné zúčtovanie poistného na rok 2016 vrátane ročného zúčtovania odvodovej odpočítateľnej položky uplatňovanej zamestnanými poistencami a ročného zúčtovania so štátom.

Náklady na zdravotnú starostlivosť

Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov zdravotnej poisťovne predstavovali v roku 2016 celkovo 976,1 mil. €, pričom náklady na poistné plnenia boli 982,6 mil. € a zmena stavu technickej rezervy bola 6,5 mil. €. Vývoj nákladov súvisí so zmenou štruktúry poistného kmeňa, s rastom dopytu po zdravotnej starostlivosti a najmä pokračujúcim intenzívnym tlakom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavovali najvyšší podiel hospitalizácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Druhou najvýznamnejšou položkou boli náklady spojené so špecializovanou ambulantnou starostlivosťou a tretiu najvýznamnejšiu položku tvorili náklady na lieky.

Návrh na rozdelenie zisku

Predstavenstvo navrhuje, aby bol výsledok hospodárenia za rok 2016, ktorým je zisk vo výške 12,76 mil. €, preúčtovaný v celej sume na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov.