Uzatváranie zmlúv

Zmluvy s poskytovateľmi bežne uzatvárame v dvoch termínoch:

 • s ambulantnými lekármi hlavne k 1. aprílu,
 • s nemocnicami k 1. júlu.

Aj po uzavretí zmlúv k 1. aprílu  2012 sme spolupracovali so všetkými ambulantnými lekármi, s ktorými sme mali zmluvy aj predtým.

Výnimkou boli jednotlivci, s ktorými sme ukončili spoluprácu na základe nedostatočných výsledkov v hodnotení, z dôvodu pochybení zistených pri kontrolách alebo pre zlé skúsenosti s týmito lekármi či zariadeniami.

 • K 1. aprílu sme uzatvorili 11 600 nových zmlúv a dodatkov s upravenými podmienkami pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť, gynekológiu, špecializovanú zdravotnú starostlivosť, lekárenskú starostlivosť, lekársku službu prvej pomoci, záchrannú zdravotnú službu, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, dialýzy, kúpeľnú starostlivosť.
 • Od 1. júla sme uzatvorili 7877 nových zmlúv a dodatkov s upravenými platobnými podmienkami s poskytovateľmi ústavnej a ambulantnej starostlivosti.
 • K 1. októbru sme upravili cenové podmienky formou dodatkov 2171 poskytovateľom zubného lekárstva.

Od 1. júla 2012 bola do platby za poistencov štátu rozpustená rezerva štátneho rozpočtu v celkovej výške 50 mil. €, z toho 12,7 mil. € prostredníctvom Dôvery.

Použitie rezervy bolo účelovo viazané na krytie zvýšených mzdových nárokov, ktoré vyplynuli zo zákona poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí zamestnávajú v pracovnom pomere zdravotníckych pracovníkov. Preto Dôvera od 1. júla zvýšila úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Úhrady na zdravotnú starostlivosť

V roku 2012 sme za zdravotnú starostlivosť uhradili 818 miliónov Eur. 

 

Prejdite myšou nad kraj pre čiastkovú informáciu o kraji.

Kúpeľná starostlivosť

V roku 2012 sme odsúhlasili svojim poistencom rovnaký rozsah kúpeľnej starostlivosti ako v roku 2011 s nevýznamným trendom presunu počtov kúpeľných návrhov do skupiny B.

Konkrétne 10 tisíc kúpeľných pobytov v skupine A a  5 tisíc pobytov v skupine B. Náklady na kúpeľnú starostlivosť dosiahli 10, 7 mil. €.

Najčastejšie indikácie kúpeľnej liečby u dospelých:

 • ochorenia pohybového aparátu,
 • poúrazové a pooperačné stavy pri ochoreniach pohybového aparátu,
 • hypertenzia III. stupňa,
 • pooperačné stavy pri kardiologických ochoreniach,
 • pooperačné stavy pri gynekologických ochoreniach.

Najčastejšie ochorenia u detí, ktoré absolvovali kúpeľnú liečbu:

 • dýchacie ochorenia,
 • pohybové ochorenia,
 • ochorenia zažívacieho traktu.