Štruktúra majetku


31.12.2014 (netto, tis.€)
31.12.2013 (netto, tis.€)
Nehmotný majetok
357 837
433 709
Finančné umiestnenie6 932
7 189
Pohľadávky
160 532
134 771
Ostatné aktíva52 321
56 432
Účty časového rozlíšenia
12 921
11 775
Majetok spolu590 543
643 876Vzhľadom na pokles nehmotného majetku a ostatných aktív sa bilančná suma zdravotnej poisťovne medziročne znížila na 590,5 mil. €.

V rámci položky finančné umiestnenie sme vykazovali nehnuteľnosti v Púchove, Skalici a Bratislave a pozemky.

Naše pohľadávky predstavovali necelú štvrtinu aktív. Najvýznamnejší podiel na celkových pohľadávkach tvorili pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, a to voči poisteným vo výške 127,9 mil. €.

Ostatné aktíva predstavovali zväčša finančné prostriedky na bankových účtoch.

Štruktúra zdrojov


 31.12.2014 (tis. €)
31.12.2013 (tis. €)
Vlastné imanie219 352
217 778
Technické rezervy91 156
98 733
Ostatné rezervy819
792
Záväzky279 201
325 913
Účty časového rozlíšenia15
660
Vlastné imanie a záväzky spolu590 543
643 876Stupeň krytia aktív spoločnosti vlastnými zdrojmi dosiahol úroveň 37,1 %. Podiel záväzkov na celkových zdrojoch dosiahol 47,2 %, pričom podiel záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavoval 4,9 % na celkových zdrojoch spoločnosti.

Výkaz ziskov a strát

Dôvera dosiahla v roku 2013 predpis poistného v hrubej výške 1 122,3 mil. €. Súčasťou predpísaného poistného sú aj odhady na ročné zúčtovanie poistného na rok 2014 vrátane ročného zúčtovania so štátom.

Náklady na zdravotnú starostlivosť

Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov zdravotnej poisťovne predstavovali v roku 2014 celkovo 897,0 mil. €, pričom náklady na poistné plnenia boli 894,5 mil. € a zmena stavu technickej rezervy bola 2,5 mil. €. Vývoj nákladov súvisí so zmenou štruktúry poistného kmeňa, s rastom dopytu po zdravotnej starostlivosti a najmä pokračujúcim intenzívnym tlakom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavovali najvyšší podiel hospitalizácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Druhou najvýznamnejšou položkou boli náklady na lieky a treťou špecializovaná ambulantná starostlivosť.

Kúpeľná starostlivosť

Vlani sme našim poistencom odsúhlasili o 16% väčší rozsah kúpeľnej starostlivosti ako v roku 2013, s pokračujúcim trendom presunu počtov kúpeľných návrhov do skupiny B. Konkrétne sme odsúhlasili 11 841 kúpeľných pobytov v skupine A a 6 128 v skupine B. Náklady na kúpeľnú starostlivosť dosiali 12,3 mil. €.

Najčastejšie indikácie kúpeľnej liečby u dospelých:

  • poruchy medzistavcových platničiek,
  • artróza kolenného kĺbu,
  • astma,
  • artróza bedrového kĺbu,
  • psoriáza.

Najčastejšie ochorenia u detí, ktoré absolvovali kúpeľnú liečbu:

  • astma,
  • alergická nádcha,
  • skolióza.

Návrh na rozdelenie zisku

Zisk zdravotnej poisťovne Dôvera dosiahol v roku 2014 výšku 2,26 mil. €, jej predstavenstvo navrhuje, aby bol výsledok hospodárenia za rok 2014 prevedený do rezervného fondu.