Zdravotná poisťovňa v roku 2013 v rámci kontrolnej činnosti vykonávala internú a externú kontrolu individuálnych a hromadných platiteľov poistného.

Interná kontrola  prebiehala počas ročného zúčtovania poistného, pri vybavovaní  žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom, žiadostí o splátkový kalendár, žiadostí o vydanie potvrdenia a v rámci poskytovania súčinnosti pri riešení námietok voči výkazom nedoplatkov.

Ročné zúčtovanie

V roku 2013 zdravotná poisťovňa vykonala spolu 171- tisíc ročných zúčtovaní za rok 2012. Nedoplatky v celkovej sume 18,8 mil. € boli predpísané výkazmi nedoplatkov 116- tisíc platiteľom poistného. Preplatky nad 5 €, v celkovej sume 5,5 mil. € sme oznámili formou oznámenia o výsledku ročného zúčtovania 57- tisíc platiteľom poistného. Po vrátení preplatkov ročného zúčtovania  bola odvedená daň v celkovej sume 776- tisíc €.

Na základe žiadostí poistencov a platiteľov poistného  zamestnanci poisťovne v priebehu roka 2013 vybavili 6- tisíc  žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom (vrátené boli preplatky v celkovej sume 1,6 mil. €), 7- tisíc žiadostí o splátkový kalendár (uzatvorené boli dohody o plnení dlhu v splátkach v celkovej sume 3,4 mil. €) a 69- tisíc žiadostí o vydanie potvrdenia.

Kontrola zamestnávateľov

Externá kontrola bola vykonaná u 576 zamestnávateľov. Pri kontrole sa zdravotná poisťovňa zamerala na plnenie oznamovacích a odvodových povinností v zákonom stanovených lehotách, správnosť určenia výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov, správnosť výpočtu ročného zúčtovania poistného a úhradu nedoplatkov. 

Nedoplatky

V rámci externých kontrol boli vyčíslené nedoplatky na poistnom v celkovej sume 1,4 mil. €. Po kontrole sme vydali:

  • 299 výkazov nedoplatkov na dlžné poistné v celkovej sume 260 tis. € a
  • 383 výkazov nedoplatkov na úrok z omeškania v celkovej sume 180 tis. €. 

Po doručení oznámenia vykonaní externej kontroly, resp. po jej vykonaní  bolo zdravotnej poisťovni dodatočne dodaných 1 571 mesačných výkazov v celkovej sume 278 tis. €.