V roku 2015 sme v rámci kontrolnej činnosti vykonávali internú a externú kontrolu individuálnych a hromadných platiteľov poistného.

Interná kontrola prebiehala počas ročného zúčtovania poistného, pri vybavovaní žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom, žiadostí o splátkový kalendár, žiadostí o vydanie potvrdenia a v rámci poskytovania súčinnosti pri riešení námietok voči výkazom nedoplatkov.

Ročné zúčtovanie

V roku 2015 sme vykonali spolu 146-tisíc ročných zúčtovaní za rok 2014. Nedoplatky v celkovej sume 20 mil. € boli predpísané výkazmi nedoplatkov 78-tisíc platiteľom poistného. Preplatky nad 5 € v celkovej sume 6 mil. € sme oznámili formou oznámenia o výsledku ročného zúčtovania 84-tisíc platiteľom poistného. Po vrátení preplatkov ročného zúčtovania bola odvedená daň v celkovej sume 776-tisíc €.

Na základe žiadostí poistencov a platiteľov poistného naši zamestnanci v priebehu roka 2015 vybavili 8-tisíc žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom (vrátené boli preplatky v celkovej sume 1,6 mil. €), 11-tisíc žiadostí o splátkový kalendár (uzatvorené boli dohody o plnení dlhu v splátkach v celkovej sume 3,8 mil. €) a 81-tisíc žiadostí o vydanie potvrdenia.

Kontrola zamestnávateľov

Externú kontrolu sme vykonali u 1102 zamestnávateľov. Pri kontrole sme sa zamerali na plnenie oznamovacích a odvodových povinností v zákonom stanovených lehotách, na správnosť určenia výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov, na správnosť výpočtu ročného zúčtovania poistného a úhradu nedoplatkov.

Nedoplatky

Po kontrole sme vydali:

  • 349 výkazov nedoplatkov na dlžné poistné v celkovej sume 348-tisíc € a
  • 391 výkazov nedoplatkov na úrok z omeškania v celkovej sume 125-tisíc €.

Po doručení oznámenia o vykonaní externej kontroly, resp. po jej vykonaní sme dodatočne dostali 5 tis. mesačných výkazov v celkovej sume 5,7 mil. € a vygenerovali sme 1131  dohadných mesačných výkazov v celkovej sume 155 tis. €.