Poistné na verejné zdravotné poistenie

Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť svojich poistencov z vybraného poistného.

Pravidelné mesačné preddavky na poistné platia zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia a štát. Ten platí za osoby podľa zákona (dôchodcovia, nezaopatrené deti, matky na materskej dovolenke, študenti, nezamestnaní), pričom sadzbu tiež určuje zákon.

  • V roku 2012 dosiahol predpis poistného v hrubej výške 1042,4 mil. € a príjem poistného 1046,8 mil. €. Pohľadávky na poistnom k 31.12.2012 predstavovali 175,7 mil. €.
  • Najväčší podiel z predpísaného poistného (57 %) odvádzali zamestnávatelia.
  • Druhou najdôležitejšou skupinou z pohľadu príjmov boli poistenci štátu. Na predpise poistného sa podieľali viac ako jednou tretinou.
  • Najmenší podiel tvoril predpis od samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov.

Ročné zúčtovanie

Súčasťou príjmov a výdavkov Dôvery v roku 2012 bolo aj ročné zúčtovanie za rok 2011.

Z  ročného zúčtovania s platiteľmi sme prijali 9,8  mil. €. Na základe ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2011 sme inkasovali v decembri 2012 doplatok štátu vo výške 28,8 mil. €.

Solidarita medzi poisťovňami

Prerozdeľovací mechanizmu slúži na spravodlivejšie a solidárnejšie rozdelenie financií medzi zdravotnými poisťovňami. V roku 2012 sa peniaze medzi poisťovňami rozdeľovali podľa veku, pohlavia, ekonomickej aktivity a chorobnosti ich poistencov.

Zdravotná poisťovňa odviedla v roku 2012 v rámci prerozdeľovacieho mechanizmu Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., sumu  88,4 mil. €, z toho 9 mil. € na základe ročného prerozdeľovania poistného za rok 2011.

Komu ešte prispievame

V roku 2012 Dôvera odviedla príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v sume 3,8 mil. € a na činnosť operačných stredísk tiesňového volania Ministerstva zdravotníctva SR v sume 3 mil. €.