Vývoj zamestnanosti v národnom hospodárstve Slovenskej republiky a v poistnom kmeni Dôvery sa správal odlišne. Kým ekonomika Slovenska bola poznačená klesajúcim dopytom po práci, v poistnom kmeni poisťovne zamestnanosť rástla. S výnimkou administratívneho jednorazového efektu zo začiatku roku nenastala výraznejšia zmena u ekonomicky neaktívnych poistencov.

image (31).png

Vedeli ste, že...

...sme ku konci roka 2013 mali pre potreby našich poistencov uzatvorených  11 721 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?

...náklady na zdravotnú starostlivosť za našich klientov boli 848 miliónov eur?

...poistné za poistencov, za ktorých platí poistné na verejné zdravotné poistenie štát (čo predstavuje 65 % zo všetkých poistencov), tvorí 32 % celkových zdrojov zdravotných poisťovní?

...poistné na verejné zdravotné poistenie platené štátom bolo v rozpočte verejných financií na rok 2013 stanovené vo výške 1 283,1 mil. €, keď suma preddavkov bola určená vo výške 1 263,9 mil. € a ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 vo výške 19,2 mil. €.

...mesačná platba za ekonomicky neaktívneho poistenca bola nastavená na sumu 33,44 € mesačne a bola tak o 4,4 % vyššia ako v roku 2012. Rozpočtovaná suma mala pokryť poistné za 3 150-tis. poistencov, pričom oproti roku 2012 išlo o legislatívne znížený počet o 150 tisíc poistencov?